Hlavné správyNajčítanejšie

ESG

ESG je skratka pre Environmental, Social and Governance, v slovenčine E – environmentálne, S – sociálne a G – správne faktory, na základe ktorých môžeme hodnotiť udržateňosť a etiku firmy. Poskytujú pohľad na firmu ako vplýva na spoločnosť, životné prostredie a aký má manažérsky prístup k vedeniu podniku.  Investori a analytici ESG kritériá používajú na meranie rizík a príležitostí spojených s investovaním do daných spoločností. (Viac na wikipedia)

Vykazovanie CSRD: Ako sa môžu európske firmy poskytujúce finančné služby pripraviť

V našom poslednom blogovom príspevku sme zhodnotili vzorku popredných spoločností vo farmaceutickom a zdravotníckom sektore, pričom sme zhodnotili ich pripravenosť dodržiavať smernicu EÚ o podnikových sociálnych výkazoch (CSRD). Prvé spoločnosti riadené CSRD musia uplatniť jeho požiadavky na finančný rok 2024.

Tentoraz sme vykonali cielenú analýzu piatich popredných spoločností poskytujúcich finančné služby v Európskej únii a ich pripravenosti splniť požiadavky CSRD. Vo všeobecnosti naša analýza naznačuje, že analyzované firmy v priemere vykazujú vysokú vyspelosť v oblasti „riadenia“. Značná potreba opatrení však bola identifikovaná v prípade „environmentálneho“ a „sociálneho“ piliera CSRD. ( Veit Buetterlin, Volker Popp, Martin Born, lexology.com)

ESG slovník pre orientáciu v udržateľnosti

Pre pochopenie tejto zložitej témy je potrebné poznať veľa pojmov. Vytvorili sme ESG slovník, aby ste mohli lepšie porozumieť a integrovať environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia do Vašej spoločnosti. Jedná sa o zodpovedné správanie firiem vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti i k riadeniu rizík. ESG môžeme rozložiť na E – environmentálne, S – sociálne a G – správne faktory, na základe ktorých môžeme hodnotiť udržateňosť a etiku firmy. Poskytujú pohľad na firmu ako vplýva na spoločnosť, životné prostredie a aký má manažérsky prístup k vedeniu podniku. Povinnosť ESG reportovania môže byť veľká motivácia pre podniky, ktoré sa chcú odlíšiť a posilniť si postavenie na neustále sa meniacom trhu. (Viac na energovision.sk )

Zmerajte emisie skleníkových plynov vašej spoločnosti ešte dnes

Zatiaľ čo obnoviteľná energia naďalej získava na sile, fosílne palivá zostávajú primárnym zdrojom energie pre mnohé podniky a priemyselné odvetvia. Tieto „znečisťovateľské“ odvetvia, ako je výroba a doprava, každoročne prispievajú k tonám emisií skleníkových plynov (GHG), ktoré poškodzujú planétu a jej klímu.

Emisie skleníkových plynov spoločnosti zahŕňajú kolektívne plyny, ktoré vypúšťa do atmosféry pri každodennej prevádzke, medzi ktoré patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a fluórované plyny – všetky majú hlboký vplyv. na poškodzovanie ozónovej vrstvy a klímu planéty.

Každá spoločnosť zohráva svoju úlohu. Aj keď ste si mysleli, že vaša obchodná činnosť k tejto globálnej ťažkej situácii príliš neprispela, možno ste sa prepočítali. (Insights, viac na east.vc)

Inovácie, ktoré sa dajú implementovať v ESG správe

Nová smernica EÚ o nefinančnom vykazovaní sa dotkne stovky slovenských firiem. Nefinančný  ESG reporting nie je žiadnou novinkou. Už od roku 2018 ho musí vykazovať niekoľko veľkých spoločnosti. Nová smernica CSRD nadobúda platnosť už tento rok a postupne sa dotkne viac ako 700 firiem vrátane malých a stredných podnikov. Pomocou inteligentného batériového úložiska, heat recovery systému a fotovoltaiky môžu firmy šetriť životné prostredie, energie a zároveň zvyšovať konkurencieschopnosť.

ESG reporting na úrovni finančného výkazníctva?

Cieľom ESG reportingu je zvýšiť transparentnosť podniku v oblasti životného prostredia, firemnej spoločenskej zodpovednosti a strategického podnikového riadenia. Sleduje sa tak napríklad zaobchádzanie podniku s odpadom, spotreba fosílnych palív, dodržovanie ľudských práv a etiky na pracovisku či protikorupčné mechanizmy podniku. Informácie slúžia ako dobrý odrazový mostík pri zlepšovaní udržateľnosti vo firme. Vykazovanie ESG údajov však netreba podceniť, pretože môže ovplyvniť rozhodovanie investorov a bánk o financovaní podniku. (viac na financnenoviny.com)

Ako znížiť emisie z rozsahu 3: kľúčové stratégie, ktoré fungujú

Podľa protokolu o skleníkových plynoch  zahŕňajú emisie rozsahu 3 všetky nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci vašej spoločnosti. 

Na rozdiel od ostatných dvoch emisií, rozsahu 1 (priame emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov) a rozsahu 2 (nepriame emisie z nakupovanej elektriny, tepla alebo pary), emisie rozsahu 3 zachytávajú širší rozsah vplyvov. Tieto emisie sú často náročnejšie na meranie a kontrolu, pretože majú veľmi rôznorodý a rozptýlený charakter. 

Emisie rozsahu 3 patria do troch rôznych kategórií:

  1. Emisie proti prúdu : Tieto emisie sa vyskytujú v dodávateľskom reťazci a zahŕňajú činnosti, ako je ťažba surovín, výroba a preprava tovaru a služieb.
  2. Následné emisie : Táto kategória zahŕňa emisie súvisiace s používaním, likvidáciou a spracovaním produktov spoločnosti na konci životnosti.
  3. Emisie hodnotového reťazca : Emisie hodnotového reťazca, ktoré zahŕňajú celý životný cyklus produktu alebo služby, zahŕňajú vplyvy smerom nahor aj nadol.

(Jennifer L, viac na carboncredits.com)

Smernica Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) a čo pre vás znamená

Dňa 5. januára 2023 vstúpila do platnosti smernica o podávaní správ o udržateľnosti spoločností (CSRD). Táto nová smernica modernizuje a posilňuje pravidlá týkajúce sa sociálnych, environmentálnych a riadiacich informácií, o ktorých musia spoločnosti podávať správy. Od tohto roku (finančný rok 2024) platia pre prvú skupinu oprávnených spoločností nové pravidlá, pričom správy budú zverejnené v roku 2025. Subjekty v pôsobnosti CSRD sú povinné dodržiavať 12 podrobných štandardov ESG na podávanie správ – Európske štandardy podávania správ o udržateľnosti (ESRS). (Jonathan McKeown, Dorothy Maxwell FICRS, viac na davy.ie )

Ako chce EÚ regulovať poskytovateľov ratingu ESG

Ratingy environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov v oblasti správy a riadenia (ratingy ESG) poskytujú stanovisko k profilu alebo charakteristikám udržateľnosti podniku alebo finančného nástroja, ktorý je vystavený riziku ohrozujúceho udržateľnosť alebo vplyv na spoločnosť a/alebo životné prostredie.

Cieľ tejto iniciatívy je zlepšiť spoľahlivosť a porovnateľnosť hodnotenia ESG.

Jej zámerom takisto je zabezpečiť, aby ratingové agentúry začlenili Príslušné riziká ESG do úverových ratingov, ktorými sa posudzuje úverová bonita podniku alebo finančného nástroja. (Viac na ec.europa.eu)

ESG a spoločenská zodpovednosť: Čo potrebuje vedieť každá firma

V rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí je významnou výzvou pre spoločnosti efektívne porozumenie princípom ESG a Corporate Social Responsibility (CSR). Napriek ich rastúcemu významu sa mnohé podniky ocitajú na križovatke a snažia sa integrovať tieto koncepty do svojich kľúčových stratégií a operácií. Tento boj nie je len o súlade; ide o zosúladenie obchodných cieľov s rastúcimi požiadavkami sociálne uvedomelého sveta.

Dôsledky prehliadania ESG a CSR môžu byť ďalekosiahle. Spoločnosti, ktoré sa nedokážu prispôsobiť, čelia hmatateľným rizikám poškodenia dobrého mena a regulačným sankciám a nehmotnej, no kritickej strate dôvery zo strany zákazníkov, investorov a zamestnancov. Na trhu, kde sa čoraz viac oceňuje udržateľnosť a etické správanie, môže zanedbávanie ESG a CSR znamenať premeškanie významných príležitostí pre udržateľný rast a dlhodobý úspech. (Viac na h51tocarbonzero.com )

Európsky parlament podporuje dvojročné oneskorenie pravidiel vykazovania ESG

Európsky parlament podporil dvojročné oneskorenie vývoja požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti pre spoločnosti mimo EÚ a špecifické sektory. Schválenie nasleduje po októbrovom návrhu Európskej komisie na odloženie časového harmonogramu prijatia smernice o udržateľnom podávaní správ (CSRD), ktorý bol prvýkrát stanovený v jej pracovnom programe Komisie na rok 2024. Návrhom sa tiež predlžuje časový harmonogram podávania správ pre spoločnosti so sídlom mimo európskeho bloku, ktoré budú mať teraz do roku 2026 na to, aby začali dodržiavať CSRD.

Komisia vo svojom návrhu uviedla, že uznáva „dodatočnú záťaž“, ktorú tieto požiadavky na podávanie správ predstavujú pre spoločnosti, a jej cieľom je zjednodušiť tieto požiadavky a znížiť takúto záťaž o      25 %. Cieľom odloženia je poskytnúť spoločnostiam dodatočný čas, aby sa najskôr zamerali na implementáciu širších požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti stanovených v CSRD. ( Viac  na  bestexecution.net,  autor : Lynn Strongin Dodds)

Príprava správy CSRD

Príprava na CSRD? Pridajte sa ku klubu viac ako 50 000 spoločností, ktoré musia podávať správy o udržateľnosti! Pri rozhovore so spoločnosťami, ktoré sa pripravujú na CSRD, sme si všimli, že ich najväčším problémom je veľa neznámych, pretože formát správ CSRD je jedinečný a nový. Preto sme dokumenty prečesali a načrtli, aké údaje potrebujete na zostavenie správy CSRD a v akom formáte ich musíte predložiť.

Pripravili sme praktického sprievodcu pre podávanie správ o CSRD, ktorý zahŕňa nasledujúce často kladené otázky. (SOFIA PYRGIOTI)

 

.

Iba 1 z 25 malých a stredných podnikov meria svoje uhlíkové emisie: Prieskum

Prieskum globálnej komunity generálnych riaditeľov YPO so sídlom v USA v stredu zdôraznil, že väčšina malých a stredných podnikov (SMB) nemeria svoje uhlíkové emisie, čo by mohlo vážne narušiť ich schopnosť prispievať k riešeniu klimatických zmien.  Globálny prieskum vplyvu YPO 2023, ktorý zahŕňal viac ako 700 členov z 82 krajín vrátane Indie, ukázal, že iba 4 percentá opýtaných členov boli schopné poskytnúť údaje o priamych a nepriamych emisiách svojich spoločností (rozsah 1-3).  Rozsah 2 a 3, ktoré sú nepriamymi emisiami v dôsledku činností zo zdrojov, ktoré spoločnosť nevlastní ani nekontroluje, ako sú emisie pri výrobe elektriny nakúpenej a použitej na miestnych alebo medzinárodných miestach, pri výrobe tovaru zakúpeného spoločnosťou, zaobchádzaní s treťou stranou vypúšťaných odpadových vôd, preprava a úprava odpadov zo skládok vznikajúcich spoločnosťou a pod.  (Desk MSME, financialexpress.com)

Zohľadnenie kritérií udržateľnosti v odmeňovaní je kľúčom k dosiahnutiu cieľov ESG

Čoraz väčší počet spoločností zohľadňuje kritériá udržateľnosti nielen pri platoch výkonných riaditeľov a riaditeľov, ale aj pri platoch ich zamestnancov ako celku, aby lepšie dosiahli svoje ciele ESG. Tejto dynamike sme sa venovali v dialógoch Garrigues Sustainable .

„Spoločnosti, ktoré sa snažia zvážiť kritériá udržateľnosti, vytvárajú značku zamestnávateľa, ktorá im dáva konkurenčnú výhodu, pokiaľ ide o prilákanie a udržanie talentov,“ poznamenal Eduardo Gómez de Salazar , partner oddelenia Human Capital Services (HCS) spoločnosti Garrigues . Aby sme sa ponorili do témy, v dialógoch Garrigues Sustainable sme mohli čerpať zo skúseností spoločnosti – Acciona Energía – ktorá to robí už roky, pretože udržateľnosť tvorí súčasť jej DNA.

ako to robí? Ana Benita, vedúca oddelenia Organizácie, talentu a pohody v Acciona Energía, vysvetlila, že významná časť variabilnej mzdy všetkých zamestnancov (12,5 % v roku 2023) súvisí s dosahovaním cieľov udržateľnosti skupiny. Inými slovami, záležitosti, ako je cieľ, aby ženy zastávali určité percento riadiacich pozícií, sa netýkajú len vedúcich pracovníkov, ale celého personálu. (Eduardo Gómez de Salazar Sabán, lexology.com)

Aký je zmysel hodnotenia ESG?

Environmentálne, sociálne a riadiace hodnotenia boli kritizované ako nespoľahlivé, neprehľadné a slabo korelované s výkonnosťou akcií. To nie je problém len pre investorov, ktorí ich sledujú. Ako hovorí obrovský nórsky suverénny fond Norges , nedokonalé ukazovatele trvalej udržateľnosti znepokojujú názory všetkých ostatných. Všetci veľkí investori nesledujú ratingy ESG pridelené spoločnosťami ako MSCI, S&P Global a Morningstar’s Sustainalytics. Väčšina si vyberá z množstva ponúkaných údajov a integruje informácie do svojich vlastných rámcov oceňovania.  Ale hodnotenia stále posúvajú veľa peňazí. Fondy s aktívami vo výške 121 miliárd USD podpísali Zásady zodpovedného investovania OSN, v ktorých sa zaviazali, že pri rozhodovaní, do čoho investovať, budú brať do úvahy problémy ESG. Mnohé z nich využívajú hodnotenia tretích strán. Menší investori s menšou kapacitou na nezávislú analýzu majú tendenciu spoliehať sa na hodnotenia ESG alebo investovať do produktov a stratégií, ktoré sú na nich postavené. (Roula Khalaf, redaktorka FT)

ČO JE ESG? ČO MENÍ SMERNICA CSRD?

So skratkou ESG sa podnikatelia stretávajú čoraz častejšie. Potrebujete poradiť v tejto oblasti? Chcete objasniť zásadné pojmy a zistiť, čo pre vás znamenajú? Ste na správnej adrese. V nasledujúcom článku si všetko prakticky vysvetlíme. Európska únia v posledných rokoch prestáva sledovať čisto fiškálne záujmy a ciele. Svoju pozornosť v posledných rokoch upiera oi aj k udržateľnému rozvoju prostredia. V dôsledku týchto aktivít Európskej únie sa predovšetkým v obchodných vzťahoch začína stále viac užívať výraz ESG. Pre podnikateľov to bude mať v budúcnosti zásadný vplyv. Naša kancelária poskytuje právne služby oi v oblasti obchodného práva, a to aj v medzinárodnom meradle. Uvedomujeme si preto, že najmä u našich veľkých klientov, je otázka ESG veľmi aktuálna. 

Čo je ESG a aký je jeho význam?

ESG slúži na posudzovanie nefinančnej výkonnosti firiem. Dáta ESG sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú spoločensky a ekologicky zodpovední investori .