Maďarský novelizovaný zákon o ESG nadobudol účinnosť 25. apríla 2024

Pre spoločnosti môže byť ťažké zbierať a analyzovať údaje ESG vo svetle množstva dotazníkov na posúdenie rizík udržateľnosti, investícií, prístupu k financiám a dodávateľských reťazcov. V praxi sa tieto dotazníky líšia v rozsahu, hĺbke a informačných štandardoch a ich vyplnenie je náročné a ich nedodržanie môže viesť k strate zdrojov a obchodných vzťahov.

Výsledkom toho je, že novela zavádza jednotný dotazník pre maďarské spoločnosti na vykazovanie údajov týkajúcich sa ESG o ich operáciách, podnikových politikách a plánoch. Dotazník ESG bude slúžiť ako príloha k správe ESG, ktorú musia pripraviť a zverejniť spoločnosti, ktoré spadajú do pôsobnosti zákona o ESG. (Gábor Czike, Veronika Kovács, László Jókay, lexology.com)