Hlavné správyNajčítanejšieSponzorované

Inštitúcie

Vitajte v kategórii článkov o významných národných a medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou globálneho otepľovania. V článkoch tejto kategórie získate ucelený pohľad na organizácie, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri boji proti tomuto vážnemu problému.

Discover

Agentúra na podporu BEREC (Úrad BEREC)

Úrad BEREC je agentúra EÚ, ktorá podporuje BEREC pri plnení jeho poslania zabezpečiť konzistentnú implementáciu európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Na dosiahnutie tohto cieľa Kancelária BEREC poskytuje všetku potrebnú odbornú a administratívnu podporu pre prácu BEREC-u vrátane finančných, organizačných a IKT služieb a prispieva k regulačnej práci BEREC-u v prospech ľudí v Európe.

webové stránky
https://www.berec.europa.eu/en
Email
Telefónne číslo
+371 2957 8999
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia

Vyhľadávač legislatívy EÚ o chemických látkach

EUCLEF vám poskytuje prehľad legislatívy Európskej únie o chemikáliách. Môžete vyhľadávať informácie o svojich látkach, nájsť príslušné zákony a skontrolovať, aké povinnosti môžete mať. Pre každý právny predpis nižšie môžete nájsť súhrn všetkých relevantných informácií vrátane rozsahu, povinností, výnimiek, regulačných činností a zoznamov ovplyvnených látok spolu s odkazmi na úplné právne texty vo všetkých jazykoch EÚ.

EUCLEF je financovaný z Programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME). 5 právnych predpisov v kompetencii agentúry ECHA (REACH, CLP, BPR, PIC a POPs) je automaticky zahrnutých do EUCLEF; podrobnosti o zoznamoch, ktoré sa k nim vzťahujú, možno nájsť na stránke Informácie o chemikáliách . (Viac na echa.europa.eu)

Svet je v klimatickej núdzi.

Pokiaľ emisie skleníkových plynov dramaticky neklesnú, oteplenie by v tomto storočí mohlo prekročiť 2,9 °C, čo by malo katastrofálne následky pre život na tejto planéte. UNEP využíva štvorstranný prístup k riešeniu klimatickej krízy a znižovaniu emisií skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou. Organizácia;

 poskytuje špičkový výskum na podporu vedecky podloženého rozhodovania o zmene klímy

 pracuje naprieč sektormi na podporu prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť odolnú voči zmene klímy

 zabezpečuje spravodlivý prechod do uhlíkovo neutrálneho sveta tým, že umožňuje komunitám prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým podmienkam ; a

 rozvíja udržateľné mechanizmy na uvoľnenie financovania s cieľom pomôcť krajinám pri zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa jej. (Viac na unep.org)

EURAXESS. Ste pripravení na novú PRÍLEŽITOSŤ?

EURAXESS – Researchers in Motion   je jednotné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov, ktorí sa snažia posunúť svoju kariéru a osobný rozvoj do iných krajín. Výskumným pracovníkom, podnikateľom a výskumným organizáciám poskytujeme bezplatne prispôsobené informácie a podporu. Náš jedinečný webový portál ponúka pracovné príležitosti, možnosti financovania a hosťovania, poradenstvo pri rozvoji kariéry a bezplatné nástroje a oveľa viac. Sieť EURAXESS zahŕňa 43 európskych krajín a 9 celosvetových uzlov. Ozvite sa! (Viac na euraxess.ec.europa.eu)

Vitajte v interaktívnom atlase klímy Copernicus

Interaktívny atlas klímy Copernicus (C3S Atlas) je webová aplikácia služby  Copernicus Climate Change Service (C3S), ktorá umožňuje flexibilné skúmanie a analýzu minulého a budúceho monitorovania klímy a informácií o zmenách z viacerých línií dôkazov poskytovaných pozorovaním, opätovnou analýzou a klimatickými zmenami. zmena projekčných dátových súborov dostupných v C3S Climate Data Store (CDS). Atlas uľahčuje globálne a regionálne hĺbkové hodnotenie minulých trendov a budúcich zmien kľúčových premenných a (extrémnych) indexov pre rôzne obdobia naprieč emisnými scenármi alebo pre rôzne politicky relevantné úrovne globálneho otepľovania (napr. 1,5°, 2°, 3° a 4°). (Viac na atlas.climate.copernicus.eu)

Inštitúcie EÚ

Inštitucionálne usporiadanie Európskej únie je jedinečné a jej systém rozhodovania sa neustále vyvíja. Po celej EÚ je rozmiestnených sedem európskych inštitúcií, sedem orgánov EÚ a vyše 30 decentralizovaných agentúr. Spolupracujú na zohľadňovaní spoločných záujmov EÚ a európskych občanov.

Pokiaľ ide o administratívu, funguje ďalších 20 agentúr a organizácií EÚ, ktoré plnia osobitné právne funkcie, a štyri medziinštitucionálne služby, ktoré podporujú inštitúcie.

Všetky tieto organizácie majú osobitné úlohy – od tvorby práva a politík EÚ až po vykonávanie politík a prácu v rámci špecializovaných oblastí, ako sú napríklad zdravie, lieky, doprava a životné prostredie.

Administratívu EÚ riadia štyri hlavné inštitúcie s rozhodovacou právomocou. Tieto inštitúcie spoločne udávajú EÚ politické smerovanie a zohrávajú rôzne úlohy v procese tvorby práva:

  • Európsky parlament (Brusel/Štrasburg/Luxemburg)
  • Európska rada (Brusel)
  • Rada Európskej únie (Brusel/Luxemburg)
  • Európska komisia (Brusel/Luxemburg/zastúpenia naprieč EÚ)

Ich prácu dopĺňajú ostatné inštitúcie a orgány, medzi ktoré patrí:

  • Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg)
  • Európska centrálna banka (Frankfurt)
  • Európsky dvor audítorov (Luxemburg)

Inštitúcie a orgány EÚ spolupracujú do veľkej miery so sieťou agentúr a organizácií EÚ naprieč Európskou úniou. Hlavnou funkciou týchto orgánov a agentúr je preniesť politiky do praxe.

Približne 60 000 štátnych a iných zamestnancov pracuje pre 450 miliónov Európanov (a nespočetné množstvo iných ľudí na celom svete). Ide vlastne o relatívne malý počet – francúzske ministerstvo financií má približne 140 000 zamestnancov na 67 miliónov občanov. (Viac na european-union.europa.eu)

ENVE Komisia pre životné prostredie, zmenu klímy a energetiku

Komisia pre životné prostredie, zmenu klímy a energetiku (ENVE) je zodpovedná za koordináciu práce Výboru regiónov v oblastiach súvisiacich s Európskou zelenou dohodou, medzi ktoré patrí biodiverzita životného prostredia, obehové hospodárstvo, nulové znečistenie, zmena klímy, energetika, a vesmírne politiky. Komisia je zodpovedná aj za miestnu pracovnú skupinu Green Deal a ďalšie siete a platformy, ako sú napríklad veľvyslanci Dohovoru primátorov a starostov, veľvyslanci klimatického paktu VR a platforma zainteresovaných strán s nulovým znečistením. Na globálnej úrovni zohráva komisia vedúcu úlohu v účasti VR na konferenciách OSN o zmene klímy a biodiverzite. (Viac na cor.europa.eu)

Delegácia Európskej únie pri OSN a iných medzinárodných organizáciách v Ženeve

Delegácia EÚ pri Úrade Organizácie Spojených národov v Ženeve bude naďalej podporovať OSN ako nevyhnutné fórum pre mnohostranné riešenia globálnych výziev a bude naďalej preukazovať globálne vedúce postavenie s cieľom presadzovať bezpečnejší a lepší svet pre všetkých. Zameriavame sa na kľúčové priority, akými sú ľudské práva a rodová rovnosť, presadzovanie mieru a bezpečnosti, budovanie spravodlivej globalizácie, urýchlenie globálneho prechodu k udržateľnej a klimaticky neutrálnej budúcnosti a vedenie prechodu do nového digitálneho sveta. Zachovanie humanitárneho priestoru a zabezpečenie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a humanitárnych zásad bude pre EÚ aj naďalej rovnako dôležité. (Viac na eeas.europa.eu)

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov. GREENPASS je prvý komplexní nástroj pre rozvoj miest odolných voči klimatickým zmenám na celom svete. Na základe expertných systémov analyzuje až 6 základných výziev: klíma, voda, ovzdušie, biodiverzita, energie a náklady. Pridajte sa a nastavme spolu merateľné ukazovatele prostredia, v ktorom žijeme!

Environmentálna štúdia hodnotenia dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov je odborné posúdenie dopadu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu. Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Základnými parametrami environmentálnych štúdií sú:

• hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitovej teploty v lokalite projektu aj najbližšieho okolia),

• nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plynmi, ak sú tieto sledované v lokalite projektu),

• efekt zelene na lokalitu projektu (zatienenie, evapotranspirácia, zvýšenie tepelného komfortu),

• nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,

• správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov pre obmedzenie vzniku negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra),

• dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť, napr. hodnotenie koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach. ( Národná recyklačná agentúra Slovensko, skrátene NARA-SK)

Viac: Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

Príklad: GREENPASS® – Živé mesto dýcha a prežije toho, kto sa na neho pozeráTaxonómia EÚ a Program Slovensko 2021 – 2027

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) je nástupníckou organizáciou Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA). Oficiálne založené 15. februára 2021, začala svoju činnosť 1. apríla 2021 s cieľom implementovať časti niektorých programov EÚ. CINEA zohráva kľúčovú úlohu pri podpore Zelenej dohody EÚ prostredníctvom efektívnej a efektívnej implementácie jej delegovaných programov. 

Je to dynamické a inovatívne pracovné miesto, kde sa profesionálni a skúsení zamestnanci cítia splnomocnení a odhodlaní dosiahnuť misiu a strategické ciele organizácie.

Agentúra podporuje efektívne zdieľanie vedomostí a synergie medzi svojimi rôznymi programami a vytvára silné partnerstvá so svojimi zainteresovanými stranami.

 

.

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Európska environmentálna agentúra    Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí. Cieľom agentúry EEA je podporovať trvalo udržateľný rozvoj tým, že pomáha dosiahnuť významné a merateľné zlepšenie životného prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií subjektom, ktoré tvoria politiku, a verejnosti.

 

.

DRMKC – Centrum údajov o rizikách

DRMKC Risk Data Hub DRMKC združuje rôzne útvary Európskej komisie, európske krajiny a celú komunitu zaoberajúcu sa katastrofami s cieľom koordinovanejšie riadiť riziko katastrof. Zvýšená účinnosť lepšie koordinovaných politík založených na prenose poznatkov medzi sektormi. Cieľom DRMKC je integrovať a konsolidovať existujúce vedecké multidisciplinárne poznatky s cieľom spoločného vývoja inovatívnych riešení pre existujúce potreby.

 

Parížska klimatická dohoda: objavovanie jej cieľov, silných stránok a obmedzení.

Ciele a záväzky Parížskej klimatickej dohody: čo poskytuje a aké sú jej výhody a obmedzenia. Tu je história summitov OSN, ktoré viedli k historickej COP 21 v Paríži. Aké sú ďalšie kroky pri jeho aplikácii? V decembri 2015 znamenala COP21 v Paríži bod obratu v boji proti klimatickým zmenám . Zúčastnili sa ho delegáti zo 196 členských krajín UNFCCC (Dohovor OSN o zmene klímy), ako aj pozorovatelia občianskej spoločnosti, novinári a médiá z celého sveta. Cieľom bolo dosiahnuť globálnu dohodu o obmedzení globálneho otepľovania a znížení emisií skleníkových plynov, pričom kľúčovým výsledkom bola Parížska dohoda. Tu je história a obsah tejto dôležitej zmluvy.

Cesta začína v roku 1992; Rámcový dohovor OSN o klíme bol podpísaný na Summite Zeme v Rio de Janeiro . Táto zmluva poskytuje všeobecný cieľ stabilizovať koncentrácie skleníkových plynov na nie nebezpečnom cieli.

stabilizáciu atmosférických koncentrácií skleníkových plynov na úrovni, ktorá zabraňuje nebezpečným antropogénnym zásahom do klimatického systému Zeme.
(Luca Lombroso)

Local Governments for Sustainability – Miestne samosprávy pre trvalú udržateľnosť

ICLEI ICLEI – Miestne samosprávy pre trvalú udržateľnosť je globálna sieť viac ako 2500 miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sa angažujú v oblasti udržateľného rozvoja miest. Pôsobíme vo viac ako 125 krajinách, ovplyvňujeme politiku udržateľnosti a podporujeme miestne opatrenia v prospech nízkoemisného, prírodného, spravodlivého, odolného a obehového rozvoja. Prinášame udržateľnosť do rýchlo sa rozvíjajúceho mestského sveta. ICLEI robí z udržateľnosti neoddeliteľnú súčasť rozvoja miest a vytvára systémové zmeny v mestských oblastiach prostredníctvom praktických, integrovaných riešení. Pomáhame mestám, obciam a regiónom predvídať a reagovať na komplexné výzvy, od rýchlej urbanizácie a zmeny klímy až po degradáciu ekosystémov a nerovnosť. Miestne a regionálne samosprávy v našej sieti čelia týmto výzvam tým, že začleňujú udržateľnosť do každodennej činnosti a politiky. Investujeme do kapacít a znalostí potrebných na navrhovanie riešení a prijímanie rozhodnutí na základe údajov, vedeckých dôkazov a miestnych skutočností a tlakov. Našich päť ciest k nízkoemisnému, prírodnému, spravodlivému, odolnému a obehovému rozvoju je navrhnutých tak, aby vytvárali systémové zmeny. Pracujeme v mestách, obciach a regiónoch všetkých veľkostí, s rôznymi kapacitami a výzvami. Mnohé z nich si stanovili a dosiahli ambiciózne ciele a stoja na čele udržateľnosti, sú priekopníkmi nových riešení a spochybňujú status quo. Iné podnikajú prvé kroky smerom k transformácii, posilňujú svoje systémy a kapacity na dosiahnutie cieľov udržateľnosti. ICLEI po celom svete prináša najnovšie globálne poznatky a riešenia do miestneho kontextu.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“

Výskum a informovanie o vplyvoch a riešeniach zmeny klímy

Two° challenge: What will it take to avoid disastrous climate change? - CNN.com Climate Central je nezávislá skupina vedcov a komunikátorov, ktorí skúmajú a informujú o faktoch týkajúcich sa našej meniacej sa klímy a o tom, ako ovplyvňuje životy ľudí. Sme politicky neutrálna nezisková organizácia podľa paragrafu 501(c)(3). Climate Central využíva vedu, veľké objemy údajov a technológie na vytváranie tisícov miestnych príbehov a presvedčivých vizuálov, ktoré približujú zmenu klímy a ukazujú, čo sa s ňou dá robiť. Zaoberáme sa vedou o klíme, zvyšovaním hladiny morí, extrémnym počasím, energiou a súvisiacimi témami. Široko spolupracujeme s televíznymi meteorológmi, novinármi a ďalšími uznávanými hlasmi, aby sme oslovili publikum v rôznych geografických oblastiach a s rôznym presvedčením.

 

NOAA Climate.gov – Veda a informácie pre klimaticky inteligentný národ

Climate.gov  Climate.gov Zdravie, bezpečnosť a hospodársky blahobyt Američanov úzko súvisia s klímou a počasím. Ľudia hľadajú informácie, ktoré im pomôžu pochopiť klímu a rozhodnúť sa, ako riadiť riziká a príležitosti súvisiace s klímou. Na uspokojenie tejto potreby poskytuje NOAA Climate.gov aktuálne a dôveryhodné vedecké údaje a informácie o vede o klíme, adaptácii a zmierňovaní následkov. Naším cieľom je podporovať pochopenie klimatických vied a udalostí súvisiacich s klímou zo strany verejnosti, uľahčiť prístup k dátovým produktom a službám NOAA a ich používanie, poskytovať podporu súkromnému sektoru a národnému hospodárstvu v súvislosti s klímou a slúžiť ľuďom, ktorí sa rozhodujú v súvislosti s klímou, pomocou nástrojov a zdrojov, ktoré im pomôžu odpovedať na konkrétne otázky. Stručne povedané, poslaním NOAA Climate.gov je poskytovať vedecké poznatky a informácie pre národ, ktorý je inteligentný z hľadiska klímy.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“

Svetová meteorologická organizácia (WMO)

WMO | weADAPT Svetová meteorologická organizácia (WMO) je medzivládna organizácia s členstvom 193 členských štátov a území. Pochádza z Medzinárodnej meteorologickej organizácie (IMO), ktorej korene boli zasadené na Medzinárodnom meteorologickom kongrese vo Viedni v roku 1873. WMO, založená ratifikáciou Dohovoru WMO 23. marca 1950, sa o rok neskôr stala špecializovanou agentúrou OSN pre meteorológiu (počasie a klímu), operačnú hydrológiu a súvisiace geofyzikálne vedy. Sekretariát so sídlom v Ženeve vedie generálny tajomník. Jeho najvyšším orgánom je Svetový meteorologický kongres.

Misia EÚ pre prispôsobenie sa zmene klímy spustila svoj portál

Európska komisia dnes spustila portál na podporu misie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Portál poskytuje informácie o misii a najnovšom vývoji v súvislosti s jej plnením, vrátane informácií o regionálnych a miestnych orgánoch, ktoré sa zúčastňujú ako signatári charty, a o výskumných projektoch. Portál misie ponúka poznatky a nástroje, ktoré môžu využívať regionálne a miestne orgány. S cieľom pomôcť regionálnym orgánom pri vypracúvaní, vykonávaní a monitorovaní ich plánov adaptácie na zmenu klímy portál ponúka aj poznatky, údaje a nástroje prispôsobené na použitie na regionálnej úrovni. Prostredníctvom nástroja RAST (Regional Adaptation Support Tool), ktorý bude čoskoro k dispozícii, budú môcť orgány získať praktické informácie pre každý krok vypracovania svojich plánov adaptácie na zmenu klímy. Klimatické zmeny si už v Európe vyberajú svoju daň – od smrtiacich horúčav a ničivého sucha až po lesné požiare a pobrežie podmyté stúpajúcou hladinou mora. Jej vplyv ovplyvňuje nielen životné prostredie a hospodárstvo, ale aj zdravie Európanov. Frekvencia a závažnosť klimatických a poveternostných extrémov sa zvyšuje, preto musíme urýchliť riešenia, ktoré budujú odolnosť voči zmene klímy. V tejto súvislosti poskytuje Adaptation Dashboard jednoduchý prístup k relevantným údajom, ktoré môžu pomôcť pri pochopení konkrétnych klimatických zraniteľností a rizík, ktoré musia riešiť regionálne a miestne orgány.