Povinnosti náležitej starostlivosti pre spoločnosti v rámci nového CS3D

V rámci Európskej únie (EÚ) European Green Deal je jednou z oblastí práva EÚ, ktorá sa najrýchlejšie a najhlbšie rozvinula, oblasť týkajúca sa riadenia podnikovej udržateľnosti. Najnovšie bola v decembri 2023 predbežne schválená na politickej úrovni Smernica o náležitej starostlivosti o udržateľnosti podnikov („ CS3D “) a potvrdená COREPERom v revidovanej verzii v marci 2024. Prehľad tohto textu je k dispozícii  tu . Konečný text CS3D musí ešte pred nadobudnutím platnosti formálne prijať Európsky parlament a Rada ministrov.

Podľa CS3D budú musieť spoločnosti prijať a implementovať účinné opatrenia povinnej starostlivosti na identifikáciu, prevenciu, zmiernenie a ukončenie skutočných a potenciálnych škôd na ľudských právach a životnom prostredí vo svojich vlastných činnostiach, činnostiach dcérskych spoločností a ich obchodných partnerov. v súvislosti s ich „reťazcom činností“. (Viac na globalcompliancenews.com)