Vzdelávanie je kľúčom k riešeniu klimatických zmien

Vzdelávanie je rozhodujúcim činiteľom pri riešení problému klimatických zmien. Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) udeľuje zmluvným stranám dohovoru zodpovednosť za uskutočnenie vzdelávacích kampaní a kampaní na zvýšenie povedomia verejnosti o zmene klímy a za zabezpečenie účasti verejnosti na programoch a prístup k informáciám o tejto problematike. Vzdelanie môže povzbudiť ľudí, aby zmenili svoje postoje a správanie; pomáha im tiež prijímať informované rozhodnutia. V triede sa môžu mladí ľudia učiť vplyvu globálneho otepľovania a naučiť sa, ako sa prispôsobiť zmene klímy. Vzdelanie posilňuje všetkých ľudí, no najmä motivuje mladých k aktivite.  Poznanie faktov pomáha eliminovať strach z problému, ktorý je vo verejnej aréne často zafarbený záhubou a temnotou. V tomto kontexte UNICEF využil mysle a predstavivosť   detí na celom svete,  aby zachytil, čo to znamená byť dieťaťom vyrastajúcim vo veku rýchlych klimatických zmien. ( Viac na www.un.org)