Efektívna ochrana klímy pre priemysel a podnikanie (ETS, CBAM, CCFD, GHG, VCM, CDR, CCS, CCU)

Na ceste ku klimatickej neutralite sa používa kombinácia nariadení, dotácií a cenových nástrojov. CO2 sa čoraz viac stáva komoditou na rôznych trhoch s rôznymi funkciami a cenami.


  • Obchodovanie (ETS)

Európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) bol zriadený s cieľom znižovať priemyselné emisie skleníkových plynov. (Viac na europarl.europa.eu)


  • Mechanizmus nastavenia uhlíkových hraníc  (Carbon Border Adjustment Mechanism   CBAM)

Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc (CBAM) EÚ je nástrojom EÚ na stanovenie  spravodlivej ceny za uhlík emitovaný pri výrobe tovarov s vysokým obsahom uhlíka, ktoré sa dostávajú do EÚ, a na podporu čistejšej priemyselnej výroby v krajinách mimo EÚ.  (Viac na taxation-customs.ec.europa.eu)


  • Naliehavá podpora potrebná na nasadenie Prelomových technológií Green Deal (Carbon Contracts for Difference  CCFD)

Európa bude musieť napredovať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, aby do roku 2050 dosiahla klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. Ale s transformáciou priemyslu, ktorá sa odhaduje na 17 – 27 miliárd eur ročne, by Carbon Contracts for Difference (CCfDs) mohli poskytnúť veľmi potrebný stimul urýchliť investície na nasadenie prelomových technológií Green Deal.   (Viac na cefic.org)


  • GHG protokol

GHG je najpoužívanejším štandardom pre účtovanie a riadenie emisií skleníkových plynov a jeho webová stránka ponúka online školenia a nástroje. (Viac na ghgprotocol.org)


  • Dobrovoľný trh s uhlíkom ( Voluntary Carbon Markets VCM)

VCM dáva spoločnostiam, neziskovým organizáciám, vládam a jednotlivcom možnosť nakupovať a predávať uhlíkové offsetové kredity. Uhlíková kompenzácia je nástroj, ktorý predstavuje zníženie emisií oxidu uhličitého alebo skleníkových plynov o jednu metrickú tonu. (Viac na Carboncredits.com)


  • Odstraňování oxidu uhličitého ( Carbon Dioxide Removal CDR)

sa týka technológií, postupov a prístupov, ktoré odstraňujú a trvalo ukladajú oxid uhličitý (CO2) z atmosféry. CDR je potrebný na dosiahnutie globálnych a národných cieľov čistých nulových emisií CO2 a skleníkových plynov (GHG). (Viac na wikipedia.org)


  • Zachytávanie a ukladanie CO2  (Carbon capture and storage CCS)

Zachytávanie a ukladanie uhlíka je súbor technológií zameraných na zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie CO2, ktorý by sa inak dostal do atmosféry. Zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) možno použiť v priemyselných zariadeniach, ako sú cementárne alebo oceliarne, a v elektrárňach.

Môže sa použiť aj na výrobu nízkouhlíkového vodíka v prvej fáze implementácie vodíkovej   stratégie EÚ . V kombinácii s biogénnymi zdrojmi CO2, ako je udržateľná biomasa, môže CCS vytvárať negatívne emisie. (Viac na energy.ec.europa.eu)


  • Zachytávanie a využitie CO2 (Carbon capture and utilisation CCU)

Zachytávanie a využitie uhlíka sa vzťahuje na celý rad aplikácií, prostredníctvom ktorých sa CO2 zachytáva a používa buď priamo (tj chemicky nezmenený), alebo nepriamo (tj transformovaný) v rôznych produktoch. CO2 sa dnes používa predovšetkým v priemysle hnojív a na lepšie získavanie ropy. Nové využitie, ako je výroba syntetických palív na báze CO2, chemikálií a stavebných agregátov, naberá na obrátkach. ( Viac energy.ec.europa.eu )