AIFMD II vstupuje do platnosti – obdobie implementácie sa začalo

S miestnym termínom transpozície 16. apríla 2026 musia správcovia fondov (Správcovia AIF) teraz posúdiť vplyv AIFMD II na AIF a PKIPCP, ktoré spravujú a/alebo uvádzajú na trh v rámci EÚ, ich úverové portfólio, ich politiky a zverejnenia v dokumentácii. poskytnuté investorom a príslušným orgánom. V tejto aktualizácii zhrňujeme hlavné zmeny týkajúce sa AIF, ktoré ponúkajú podielové listy alebo akcie AIF v EÚ.

Zameriavame sa na kľúčové zmeny a doplnenia týkajúce sa správcov AIF (mimo) EÚ, ako sú základné požiadavky a modely riadenia vrátane zložky ESG, poskytovanie pôžičiek fondmi, dojednania o delegovaní, nástroje riadenia likvidity, požiadavky na zverejňovanie informácií pre investorov, poskytovanie dodatočných služieb a úprav. do NPPR. (Anne Fontaine, Pierre De Pauw, Frans van der Eerden, viac na lexology.com)