Hlavné správyNajčítanejšieSponzorované
Discover

Európska komisia spúšťa nové finančné centrum na podporu klimatickej neutrality

Európska komisia oznámila spustenie nového centra Climate City Capital Hub, nového medzinárodného finančného zdroja, na konferencii Cities Mission 2024, ktorá sa konala 25. a 26. júna vo Valencii. Cieľom projektu je posilniť mestá v rámci misie EÚ o klimaticky neutrálnych a inteligentných mestách.

Vďaka označeniu EÚ Cities Mission Label budú mať mestá prístup k finančnému poradenstvu v spolupráci s poradenskými službami Európskej investičnej banky (EIB), štruktúrovať svoje finančné potreby tak, aby pochopili rôzne spôsoby financovania projektov, vrátane združovania projektov a zavádzania projekty pre spektrum poskytovateľov kapitálu. Patria sem veritelia a investori z verejného a súkromného sektora, ako je filantropický a firemný kapitál, ako aj inovatívne možnosti financovania, ako je crowdfunding a dlhopisy spojené s udržateľnosťou. Hub bude tiež podporovať proces uzatvárania obchodov. (Samuel Balassa, viac na ceenergynews.com)

EÚ schválila zákon na obnovu 20 % pôdy a morí do roku 2030

Európska únia (EÚ) schválila prelomový zákon, ktorý má do roku 2030 obnoviť jednu pätinu pôdy a morí. Nový zákon so špecifickými cieľmi a povinnosťami pre obnovu ekosystémov v suchozemskej, morskej, sladkovodnej a mestskej krajine vyžaduje, aby členské štáty EÚ predložili národné plány obnovy, ktoré načrtnú ich stratégie a pokrok.

Nariadenie sa zameriava aj na zabránenie ďalšej degradácii obnovených oblastí a riešenie poklesu populácie voľne žijúcich opeľovačov do roku 2030 a členské štáty EÚ musia obnoviť odvodnené rašeliniská a pomôcť vysadiť najmenej 3 miliardy ďalších stromov. (Co2AI)

Deň EÚ pre obete globálnej klimatickej krízy

Európska komisia, Parlament a Rada určili 15. júl za Deň EÚ pre obete globálnej klimatickej krízy. Tento deň vzdáva poctu tým, ktorí boli stratení a postihnutí klimatickou krízou, a slúži ako výzva k akcii. Musíme konať hneď, aby sme minimalizovali vplyv zmeny klímy všade, kde je to možné, a vybudovať odolnosť, aby sme ochránili to, čo je pre nás najcennejšie – naše životy a naše zdravie. (Via na climate.ec.europa.eu)

Ako môže banková únia a únia kapitálových trhov pomôcť Európe financovať problém zmeny klímy

Zmena klímy a opatrenia prijaté na zmiernenie jej negatívnych dôsledkov by mali vzbudzovať veľké obavy pre európskych občanov, hospodárstva a v konečnom dôsledku aj pre finančnú stabilitu. Odborníci sa zhodujú v tom, že na zníženie emisií a obmedzenie rizík klimatických zmien sú každý rok potrebné miliardy eur. S poslaním ESM chrániť finančnú stabilitu považujeme za dôležité preskúmať financovanie ekologickej transformácie a čo možno urobiť na odstránenie akejkoľvek medzery vo financovaní.

Záväzky, legislatíva a politiky sú len začiatok

V reakcii na riziká zmeny klímy plánujú členské štáty Európskej únie (EÚ) klimatickú neutralitu do roku 2050 v súlade so záväzkom ku globálnej zmene klímy podľa Parížskej dohody. Na dosiahnutie tohto cieľa EÚ premenila plán uhlíkovej neutrality na záväzné európske právo prostredníctvom právnych predpisov a politík. Tieto opatrenia, hoci sú len prvým krokom, znamenajú realistické a primerané limity emisií uhlíka v EÚ. (Viac na esm.europa.eu)

CBAM – Dovoz zo Švajčiarska do EÚ len s certifikátmi CBAM?

Každý, kto dováža do EÚ tovar s vysokými emisiami, si bude musieť v budúcnosti zakúpiť certifikáty CBAM, aby kompenzoval rozdiel medzi nákladmi na emisie CO₂ v krajine výroby a cenou certifikátov CO₂ v EÚ.

Európsky mechanizmus na úpravu uhlíkových hraníc (CBAM) je jedným zo základných kameňov balíka EÚ „Fit for 55“. To zahŕňa sériu opatrení zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %.

Zavedením CBAM sa EÚ snaží podporiť opatrnejší prístup k emisiám CO₂ na celom svete, ale aj obmedziť akékoľvek ekonomické nevýhody spôsobené „únikom CO₂“, teda migráciou priemyselných odvetví do krajín s menej prísnymi predpismi o emisiách CO₂.

Konkrétne, každý, kto dováža do EÚ tovar s vysokými emisiami, si bude musieť v budúcnosti zakúpiť certifikáty CBAM, aby kompenzoval rozdiel medzi nákladmi na emisie CO₂ v krajine výroby a cenou certifikátov CO₂ v EÚ.

Existuje jedna dôležitá výnimka: Švajčiarsky tovar (pôvod) je vyňatý z regulácie CBAM a teda aj z certifikátov CBAM!

Právny základ bol stanovený v nariadení (EÚ) 2023/956. Toto bolo objasnené 17. augusta 2023 vykonávacím nariadením (EÚ) 2023/1773 pre prechodnú fázu.2.  (Adrian Peyer, viac na lexology.com)

Čas väzenia ako potenciálny trest za nedodržiavanie zákona o podávaní správ o udržateľnosti: Ako sme sa sem dostali?

Za posledné desaťročie tvorcovia politík zaviedli súbor zákonov a nariadení, ktoré ukladajú podnikom celý rad povinností, aby urobili viac v priestore ESG. Skoré politické iniciatívy boli založené na transparentnosti a spoliehali sa predovšetkým na kontrolu občianskou spoločnosťou a riziko poškodenia dobrého mena s cieľom podporiť dodržiavanie predpisov, a nie monitorovanie a presadzovanie zo strany vládnych orgánov. Najnovší vývoj však naznačuje želanie a ochotu tvorcov politík dôkladnejšie kontrolovať kvalitu podávania správ o udržateľnosti a účinnosť súvisiacich krokov podniknutých podnikmi na riešenie takýchto záležitostí. Tento článok poskytuje prehľad tejto cesty, zdôrazňuje niektoré z kľúčových tém a uvádza niekoľko všeobecných postrehov týkajúcich sa toho, čo môže byť pred nami, aby podniky mohli zostať vpredu. (Viac na lexology.com)

Záplavy, požiare a rekordné teplo: Klimatické katastrofy sa množia na celom svete

Keďže takmer každý mesiac v roku 2024 bol najteplejší v histórii, svet môže prežívať  doteraz najteplejší rok. Jedným z dôvodov mimoriadnych horúčav je obzvlášť silný záchvat El Niño , prírodný klimatický jav, ktorý sa vyznačuje teplejšími vodami v tropickom Pacifiku ako zvyčajne.

El Niño teraz ustupuje, ale faktory globálneho otepľovania spôsobené ľudskou činnosťou nie a mnohí vedci tvrdia, že svet je teraz na dobrej ceste prekonať preferovaný limit stanovený parížskou klimatickou dohodou – 2,7 stupňa Fahrenheita nad predindustriálnymi základnými líniami. (Max Kim, Stephanie Yang, viac na latimes.com)

Aká bude klíma vo vašom meste v roku 2080?

Centrum environmentálnych vied University of Maryland spustilo webovú aplikáci , ktorá je výsledkom spolupráce Matta Fitzpatricka a jeho tímu. Tento nástroj vám umožní preskúmať, ako by sa klíma mohla vyvíjať na viac ako 40 500 rôznych miestach. Napríklad, ak žijete v Bruseli, aplikácia vám povie, že do roku 2080 sa bude podnebie tohto mesta podobať podnebiu v Bombe v Taliansku, pričom letá budú podľa predpovedí o 5,3 °C teplejšie a suchšie o 20,6 %.

Táto aplikácia nielen robí predpovede, ale podporuje aj úvahy o možných akciách na zmiernenie týchto zmien. V závislosti od scenárov emisií skleníkových plynov aplikácia skutočne ponúka rôzne vízie budúcnosti , čím umožňuje vizualizovať potenciálne účinky znižovania emisií. Zdôrazňuje to dôležitosť medzinárodných dohôd, ako je Paríž, a ukazuje, že každá akcia sa počíta v boji proti globálnemu otepľovaniu. Tento nový nástroj má byť katalyzátorom informovanosti, pomáhať občanom pochopiť rozsah možných vplyvov a zapojiť sa do informovaných diskusií o opatreniach, ktoré treba prijať na ochranu nášho miestneho prostredia pred rozmarmi meniacej sa klímy. Aplikácia navrhnutá profesorom Fitzpatrickom a jeho tímom integruje volatilitu klímy tým, že ponúka simulácie založené na rôznych scenároch emisií skleníkových plynov , vysokých aj nízkych, aby ilustrovala potenciálne klimatické zmeny v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Tento prístup umožňuje používateľom pochopiť konkrétne dopady globálneho otepľovania na ich bezprostredné prostredie, aby si uvedomili naliehavosť a závažnosť zmeny klímy. Profesor dúfa, že táto aplikácia obohatí verejnú diskusiu o týchto otázkach tým, že každému pomôže pochopiť, prečo vedecká komunita tak trvá na týchto otázkach.

Biodiverzita a klíma: rovnaký boj

Klimatické zmeny majú vážne dôsledky na biodiverzitu. Klimatické poruchy zvyšujú tlaky vyvíjané ľudskou činnosťou. Zastavenie kolapsu biodiverzity je nevyhnutné pre reakciu na klimatickú krízu a bude nevyhnutné pre prežitie ekosystémov, ale aj ľudstva. Toto nie je prvá kríza, ktorej biodiverzita čelila, no táto je výnimočná z dvoch dôvodov. Po prvé, pretože postupuje mimoriadne rýchlo: je 100 až 1 000-krát rýchlejší ako všetky krízy v minulosti. (Viac na reseauactionclimat.org)

Na konferencii o zmene klímy v Bonne boli položené ďalšie základy pre článok 6 Parížskej dohody

Bonnská konferencia o zmene klímy zaznamenala obmedzený pokrok pri riešení otvorených otázok súvisiacich s článkom 6 Parížskej dohody, ktorej cieľom je podnietiť medzinárodnú spoluprácu pri zmierňovaní zmeny klímy prostredníctvom trhových mechanizmov s uhlíkovými kreditmi a netrhových mechanizmov. Mnoho problémov zostáva nevyriešených, keď sa blížime k COP29 v novembri 2024.

článku 6 Parížskej dohody

Napriek tomu, že konferencia o zmene klímy v Bonne zorganizovala štyri rokovania a päť sprievodných podujatí o článku 6 Parížskej dohody 1 , nedosiahla konsenzus o vyriešení otvorených otázok o fungovaní medzinárodného trhu s uhlíkovými kreditmi podľa Parížskej dohody. Krajiny sa nedohodli na otázkach týkajúcich sa rozsahu, v akom možno vyhýbanie sa emisiám využiť na vytváranie uhlíkových kreditov, ktoré zložky systémov uhlíkových kreditov podľa článku 6 by sa mali centralizovať a ďalšie dôležité body, ktoré boli zdôraznené v našom predchádzajúcom upozornení. (Seth Kerschner, Ingrid Yorková, William De Catelle, viac na lexology.com)

Môžeme sa naučiť, ako zastaviť klimatickú krízu?

Vo svete, kde sa zmena klímy zrýchľuje a potreba systémových reakcií je čoraz naliehavejšia, ako môže učenie posilniť zainteresované strany a odborníkov z praxe, aby dosiahli spravodlivú a odolnú budúcnosť, o ktorú všetci túžime? Tento článok predstavuje začiatok mesačného skúmania vzdelávacích aktivít EIT Climate-KIC v rámci našich tímov a programov. Máme v úmysle ukázať, ako neustále vzdelávanie, experimentovanie a inovácie riadia naše úsilie v boji proti klimatickým zmenám prostredníctvom inovácií systémov. V priebehu júla zvážime, čo to znamená rozvíjať adaptačné schopnosti pre európske regióny, budeme diskutovať o budúcnosti financovania rozvoja v novej sérii podcastov a pozveme našich kolegov, aby sa podelili o vzdelávacie a experimentálne aktivity v rámci svojich zoskupení. (Viac na climate-kic.org)

Ako klimatické zmeny ovplyvňujú miesta, kde žijú druhy

Ako sa klíma otepľuje, mnohé druhy sú v pohybe, čo prináša nové výzvy pre tvorcov politík na celom svete. Posuny v oblasti výskytu komárov a kliešťov a netopierov prenášajúcich choroby prinášajú choroby, ako je malária a lymská borelióza, do oblastí, kde systémy zdravotnej starostlivosti nie sú pripravené. Presuny komerčne dôležitých rýb z jednej jurisdikcie do druhej presúvajú pracovné príležitosti a spôsobujú obchodné spory. (McGill University, viac na phys.org)

Takmer každá krajina EÚ porušila termín hlavného klimatického plánu

Vlády sa chystajú zaviesť požadovaný plán, aby sa klimatické ambície Európskej únie stali skutočnosťou, čím ohrozujú snahy o odstránenie príspevkov bloku globálneho otepľovania do polovice storočia.  Iba štyri z 27 vlád EÚ – Holandsko, Dánsko, Fínsko a Švédsko – dodržali nedeľný termín na predloženie svojich takzvaných národných energetických a klimatických plánov (NECP), kľúčového dokumentu pre úradníkov, ktorý ukazuje, ako zasiahnu. svoj podiel na cieli bloku na znižovanie emisií do roku 2030. Pätina, Taliansko, predložilo svoj plán v pondelok. (ZIA WEISE, viac na politico.eu)

Výskumníci nachádzajú zásadné medzery v metódach hodnotenia klimatických rizík

Výskumníci z univerzít v Zürichu, Viedni a Utrechte odhalili významné nedostatky v súčasných technikách hodnotenia klimatických rizík, ktoré by mohli viesť k vážnemu podhodnoteniu finančných strát súvisiacich s klímou pre podniky a investorov.

Štúdia Stefana Battistona z Katedry financií Univerzity v Zürichu a jeho spoluautorov, publikovaná v Nature Communications , identifikovala kritické nedostatky v spôsobe, akým sa v súčasnosti posudzujú riziká súvisiace s klímou pre podnikové aktíva .

Mnohé súčasné odhady klimatického fyzického klimatického rizika sa spoliehajú na zjednodušené a zástupné údaje, ktoré presne nereprezentujú skutočné vystavenie spoločnosti riziku. To môže viesť k výraznému podhodnoteniu strát súvisiacich s klímou s vážnymi dôsledkami na plánovanie obchodných investícií, oceňovanie aktív a snahy o prispôsobenie sa zmene klímy. (Melanie Nyfeler, Univerzita v Zürichu, viac na phys.org)

Je toto Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) pre umelú inteligenciu (AI)?

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) bol úspešný pri stanovení základu vedeckých faktov pre globálne diskusie o opatreniach v oblasti klímy. V očividnom pokuse napodobniť tento model vlády Spojeného kráľovstva (Spojeného kráľovstva) a Južnej Kórey zverejnili na summite o bezpečnosti AI v Soule v máji 2024 predbežnú 130-stranovú nezávislú expertnú správu. Predbežná správa je propagovaná tak, že spája „prvýkrát v histórii… odborníkov nominovaných 30 krajinami, Európskou úniou (EÚ) a Organizáciou Spojených národov (OSN) a ďalšími poprednými svetovými odborníkmi, aby poskytli spoločnú vedecký základ založený na dôkazoch pre diskusie a rozhodnutia o všeobecnej bezpečnosti AI“. (Caryn Sandler, Peter Waters, viac na lexology.com)

Polovica zemegule bude hlasovať v roku 2024 – 80 % chce klimatické opatrenia, nová štúdia OSN

Približne 50 % svetovej populácie – doslova miliardy ľudí – sa zúčastní volieb v roku 2024, čo môže mať environmentálne, sociálne a ekonomické následky. Ako uviedla agentúra AP: „Na tento rok je naplánovaných viac ako 50 volieb, ktoré ovplyvňujú polovicu populácie planéty. Od Taiwanu cez Rusko po Indiu a ďalšie majú prezidentské a legislatívne súťaže obrovské dôsledky pre ľudské práva, hospodárstvo, medzinárodné vzťahy a vyhliadky na mier v nestabilných časoch. (Joan Michelsonová, forbes.com)

Ignorovať zmenu klímy? Štúdia odhaľuje slepé miesto sociológie

Nedávna štúdia University of Michigan odhaľuje medzeru v sociológii: nedostatok zamerania na zmenu klímy. Spoločnosti poháňajú túto krízu a čelia jej následkom, ale sociológia ako disciplína sa javí ako nedostatočne zapojená do tejto problematiky, hovorí Sofia Hiltnerová, doktorandka sociológie na Univerzite, ktorej výskum je publikovaný v The American Sociologist .

Štúdia poukazuje na kritickú potrebu sociologického  pohľadu na boj proti  klimatickým zmenám . V popredných článkoch zo sociologických časopisov (0,9 %), na konferenčných stretnutiach (1,5 %), v biografiách fakúlt (2,8 %) a zoznamoch kurzov na popredných katedrách v USA (0,2 %) sa nenachádza žiadna zmienka o zmene klímy.

„Tento deficit ohrozuje význam sociológie pre blaho ľudí. Obmedzuje tiež naše chápanie klimatickej krízy ako sociálneho problému a našu schopnosť predstaviť si reakcie,“ povedal Hiltner, preddoktorandský praktikant v Centre populačných štúdií v Inštitúte pre sociálny výskum. (Tevah Platt, University of Michigan, viac na phys.org)

Ako funguje oceánska cirkulácia?

Medzinárodný tím pod vedením postdoktorandky Scripps Bethan Wynne-Cattanach vykonal merania pozdĺž svahu podmorského kaňonu v Atlantickom oceáne. To, čo objavili, spochybňuje dlhoročné teórie o tom, ako sa studená hlboká voda pohybuje v oceáne.

Spochybňovanie tradičného modelu oceánskej cirkulácie. Zistenia štúdie poukazujú na fenomén nazývaný turbulentné miešanie poháňané upwellingom. Tento proces, ktorý bol prvýkrát pozorovaný priamo, zahŕňa studenú, hustú vodu rýchlo stúpajúcu z hlbokého oceánu na povrch pozdĺž strmých podvodných svahov.

Nameraná rýchlosť vzlínania bola extrémne vysoká, viac ako 10 000-krát rýchlejšia, ako predtým odhadoval renomovaný oceánograf Walter Munk v 60. rokoch. (Viac na openaccessgovernment.org)