Svet je v klimatickej núdzi.

Pokiaľ emisie skleníkových plynov dramaticky neklesnú, oteplenie by v tomto storočí mohlo prekročiť 2,9 °C, čo by malo katastrofálne následky pre život na tejto planéte. UNEP využíva štvorstranný prístup k riešeniu klimatickej krízy a znižovaniu emisií skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou. Organizácia;

 poskytuje špičkový výskum na podporu vedecky podloženého rozhodovania o zmene klímy

 pracuje naprieč sektormi na podporu prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť odolnú voči zmene klímy

 zabezpečuje spravodlivý prechod do uhlíkovo neutrálneho sveta tým, že umožňuje komunitám prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým podmienkam ; a

 rozvíja udržateľné mechanizmy na uvoľnenie financovania s cieľom pomôcť krajinám pri zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa jej. (Viac na unep.org)