ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Inštitúcie

Vitajte v kategórii článkov o významných národných a medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou globálneho otepľovania. V článkoch tejto kategórie získate ucelený pohľad na organizácie, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri boji proti tomuto vážnemu problému.

  Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú

  Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Objektivita IEP je zabezpečená jeho nezávislosťou. Výstupy nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory MŽP SR, ich cieľom je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy. IEP vedie bývalý dlhoročný analytik IFP a priemerný vek analytikov IEP je 32 rokov. Dlhodobo spolupracujeme so zahraničnými organizáciami, v rámci čoho sme realizovali a naďalej realizujeme spoločné projekty v spolupráci s OECD, či Svetovou bankou, v rámci ktorých boli naši analytici vyslaní na niekoľko týždňov priamo do danej organizácie.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“

Eionet Portal  Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerská sieť Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a jej 38 členských a spolupracujúcich krajín. EEA a Eionet zhromažďujú a rozvíjajú údaje,

    Inštitút pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP) je nezisková, nezávislá výskumná organizácia. Pôsobíme ako vedomostné centrum, ktoré zdieľa pragmatické výsledky, ako aj inovatívne nápady a poskytuje tvorcom

IEECP    Inštitút pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP) je nezisková, nezávislá výskumná organizácia. Pôsobíme ako vedomostné centrum, ktoré zdieľa pragmatické výsledky, ako aj inovatívne nápady a poskytuje tvorcom politík a všetkým súkromným a verejným subjektom s rozhodovacou právomocou nezávislé odborné znalosti a vedecky podložený výskum na podporu ich úsilia o energetickú transformáciu a udržateľnú budúcnosť. Inštitút pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP) je nezisková, nezávislá výskumná organizácia. Pôsobíme ako vedomostné centrum, ktoré zdieľa pragmatické výsledky, ako aj inovatívne nápady a poskytuje tvorcom politík a všetkým súkromným a verejným subjektom s rozhodovacou právomocou nezávislé odborné znalosti a vedecky podložený výskum na podporu ich úsilia o energetickú transformáciu a udržateľnú budúcnosť.

  Európske tematické centrum pre adaptáciu na zmenu klímy a LULUCF (ETC CA). je konzorcium 16 európskych organizácií s odbornými znalosťami v tematickej oblasti adaptácie na zmenu klímy a využívania

Portál siete Eionet  Európske tematické centrum pre adaptáciu na zmenu klímy a LULUCF (ETC CA).

je konzorcium 16 európskych organizácií s odbornými znalosťami v tematickej oblasti adaptácie na zmenu klímy a využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF), ktoré spolupracujú s Európskou environmentálnou agentúrou na základe rámcovej dohody o partnerstve na obdobie rokov 2022 – 2026. Vedúcou inštitúciou ETC CA je Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. EÚS pomáha Európskej environmentálnej agentúre (EEA) pri podpore vykonávania a rozvoja právnych predpisov a politiky EÚ monitorovaním a posudzovaním vplyvov zmeny klímy, nebezpečenstiev a adaptácie na zmenu klímy a LULUCF, čím prispieva k harmonizácii, posudzovaniu kvality a zdieľaniu údajov a/alebo informácií, pričom hlavným podporovaným politickým procesom je stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, v rámci Európskej zelenej dohody.

Hlavnými činnosťami ETC CA sú:

  • vytvárať vedomostnú základňu a ukazovatele naprieč sektormi a regiónmi.

  • vypracovať integrované a systémové posúdenia zraniteľnosti spoločnosti a ekosystémov voči zmene klímy a rizík prírodných nebezpečenstiev.

  • vykonávať monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie stratégií, plánov, možností a opatrení na adaptáciu na zmenu klímy.

  • aktualizovať, vyhodnotiť a zlepšiť Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT), čím prispeje k informovanejšiemu rozhodovaniu. 

Webovú stránku NASA o globálnych klimatických zmenách pripravuje tím Earth Science Communications v Laboratóriu prúdového pohonu NASA/Caltech. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku. “ kliknutím na názov

Webovú stránku NASA o globálnych klimatických zmenách pripravuje tím Earth Science Communications v Laboratóriu prúdového pohonu NASA/Caltech. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“

 

   Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy Climate-ADAPT je partnerstvom Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Climate-ADAPT spravuje EEA s podporou Európskeho tematického centra pre dopady zmeny klímy,

Climate-ADAPT Logo   Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy Climate-ADAPT je partnerstvom Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Climate-ADAPT spravuje EEA s podporou Európskeho tematického centra pre dopady zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptáciu (ETC/CCA).

Cieľom Climate-ADAPT je podporovať Európu pri adaptácii na zmenu klímy a pomáhať používateľom pri prístupe a zdieľaní údajov a informácií o:

očakávaných klimatických zmenách v Európe súčasnej a budúcej zraniteľnosti regiónov a sektorov adaptačných stratégiách a opatreniach na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni prípadových štúdiách o adaptácii a potenciálnych možnostiach adaptácie.

Vysokointegrovaný dobrovoľný trh s uhlíkom je kľúčovým doplnkovým nástrojom na zníženie a odstránenie emisií nad rámec toho, čo by bolo inak možné, a na nasmerovanie finančných prostriedkov na rozvoj odolný

Jobs with INTEGRITY COUNCIL FOR THE VOLUNTARY CARBON MARKET | Guardian Jobs Vysokointegrovaný dobrovoľný trh s uhlíkom je kľúčovým doplnkovým nástrojom na zníženie a odstránenie emisií nad rámec toho, čo by bolo inak možné, a na nasmerovanie finančných prostriedkov na rozvoj odolný voči zmene klímy.

ICVCM – Build integrity and scale will follow

 

.

   Ochrana biodiverzity na celosvetovej úrovni, na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni - zložitý, ale komplexný politický rámec. Európske krajiny začali spolupracovať pred viac ako 40 rokmi na ochrane

Biodiversity Information System for Europe Vector Logo - (.SVG + .PNG) -  VectorLogoSeek.Com   Ochrana biodiverzity na celosvetovej úrovni, na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni – zložitý, ale komplexný politický rámec. Európske krajiny začali spolupracovať pred viac ako 40 rokmi na ochrane prírody a zachovaní národného dedičstva. Európska únia uznala túto spoluprácu prijatím osobitných právnych predpisov na zabezpečenie ochrany všetkých druhov vtákov a najohrozenejších alebo mimoriadne charakteristických európskych živočíchov, rastlín a biotopov prostredníctvom smerníc o vtákoch a biotopoch.

Od prijatia týchto významných právnych predpisov boli prijaté ďalšie dohody o riadení biodiverzity nad rámec ochrany, v neposlednom rade v rámci Európskej zelenej dohody. Zelená dohoda schválená v roku 2020 je súborom politických iniciatív zameraných na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Podporuje ju najmä stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, smernica o vtákoch a smernica o biotopoch, pripravovaný zákon o obnove prírody, stratégia lesného hospodárstva EÚ, rámcová smernica o morskej stratégii, rámcová smernica o vode a stratégia pre pôdu.

 

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“

 

Služba monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS) poskytuje konzistentné informácie z hľadiska kvality týkajúce sa znečistenia ovzdušia a zdravia, slnečnej energie, skleníkových plynov a klimatických vplyvov všade na svete. Služba CAMS

State of play: Copernicus Atmosphere Monitoring Service — Copernicus In Situ Component Služba monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS) poskytuje konzistentné informácie z hľadiska kvality týkajúce sa znečistenia ovzdušia a zdravia, slnečnej energie, skleníkových plynov a klimatických vplyvov všade na svete. Služba CAMS je jednou zo šiestich služieb, ktoré tvoria program Európskej únie na pozorovanie Zeme Copernicus, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v konečnom dôsledku v prospech všetkých európskych občanov. Copernicus ponúka informačné služby založené na satelitnom pozorovaní Zeme, (nesatelitných) údajoch in situ a modelovaní. Službu CAMS realizuje Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) v mene Európskej komisie. ECMWF je nezávislá medzivládna organizácia podporovaná 35 štátmi. Je výskumným ústavom a operačnou službou 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktorá vytvára a šíri číselné predpovede počasia do svojich členských štátov. Na poskytovaní a ďalšom rozvoji portfólia CAMS spolupracuje ECMWF s mnohými poskytovateľmi služieb v celej Európe. Služba CAMS tak spája odborné znalosti a infraštruktúru, ktoré existujú v Európe, a poskytuje celý rad služieb, ktoré nemajú konkurenciu v žiadnej inej organizácii na svete. Na získanie všetkých pozorovaní potrebných na vytvorenie služieb služby CAMS spolupracuje ECMWF s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), ako aj s mnohými ďalšími organizáciami poskytujúcimi satelitné pozorovania a pozorovania in situ.

Najväčšia globálna aliancia pre vedúce postavenie miest v oblasti klímy. Ide o silnú a historickú reakciu miest na zmenu klímy na celom svete. GCoM je najväčšia globálna aliancia pre vedúce

At COP 23 local and regional leaders showcase their commitment to Climate Action | UCLG Najväčšia globálna aliancia pre vedúce postavenie miest v oblasti klímy. Ide o silnú a historickú reakciu miest na zmenu klímy na celom svete. GCoM je najväčšia globálna aliancia pre vedúce postavenie miest v oblasti klímy, ktorá je založená na záväzku viac ako 11 500 miest a miestnych samospráv. Tieto mestá pochádzajú zo 6 kontinentov a 142 krajín. Celkovo zastupujú viac ako 1 miliardu ľudí. Na základe súčasných cieľov a opatrení by mestá a miestne samosprávy GCoM mohli v roku 2030 spoločne znížiť celosvetové emisie o 1,9 GtCO2e ročne v porovnaní s trajektóriou bez zmeny. V roku 2050 sa toto číslo odhaduje na 3,8 GtCO2e ročne, čo predstavuje štvrtinu celkového potenciálu znižovania emisií v mestách. To zodpovedá viac ako polovici všetkých emisií skleníkových plynov v Spojených štátoch v roku 2019 alebo štyrom rokom emisií CO2 z globálnej komerčnej leteckej dopravy. Mestá a miestne samosprávy na celom svete čoraz častejšie počúvajú výzvu konať. Vzhľadom na to, že štáty sa snažia dosiahnuť ciele Parížskej klimatickej dohody, zapojenie miest nemôže byť naliehavejšie. Mestá a partneri Globálneho dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku majú spoločnú dlhodobú víziu podpory dobrovoľných opatrení v boji proti zmene klímy. Spoločne pracujeme na vytvorení odolnej spoločnosti s nízkymi emisiami.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“