ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

IPCC

IPCC znamená Medzivládna panelová komisia pre zmenu klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change). Ide o medzinárodnú organizáciu zriadenú OSN v roku 1988. Jej úlohou je hodnotiť vedecké poznatky o zmene klímy a jej vplyvoch na životné prostredie a spoločnosť.

IPCC zhromažďuje a vyhodnocuje vedecké dôkazy o zmene klímy a vydáva periodické hodnotiace správy, ktoré prispeli k vedomostiam o klimatických zmenách a podporili globálnu snahu zmierniť emisie skleníkových plynov a obmedziť globálne otepľovanie v rámci Rámca dohody OSN o zmene klímy (UNFCCC).

Od svojho založenia v roku 1988 zverejnil IPCC šesť súborov "hodnotiacich správ". V týchto dokumentoch sú zhrnuté najnovšie vedecké dôkazy o zmene klímy spôsobenej ľudskou činnosťou a považujú sa za

Od svojho založenia v roku 1988 zverejnil IPCC šesť súborov „hodnotiacich správ“. V týchto dokumentoch sú zhrnuté najnovšie vedecké dôkazy o zmene klímy spôsobenej ľudskou činnosťou a považujú sa za najautoritatívnejšie správy na túto tému. IPCC vypracoval aj sériu „osobitných správ“ zameraných na špecifické oblasti zmeny klímy. Časopis Carbon Brief analyzoval autorov všetkých šiestich súborov hodnotiacich správ, ako aj posledných piatich osobitných správ. Z údajov vyplýva, že ženy a odborníci z globálneho juhu získali v priebehu času väčšie zastúpenie v správach IPCC, ale stále sú v porovnaní so svojimi mužskými kolegami a kolegami z krajín globálneho severu nedostatočne zastúpení.

Prvá hodnotiaca správa IPCC, ktorá bola uverejnená v roku 1990, mala približne 100 autorov. Z analýzy vyplýva, že menej ako 10 % týchto autorov tvorili ženy a menej ako 20 % pochádzalo z inštitúcií globálneho juhu. Do prvej hodnotiacej správy pracovnej skupiny I o vede o klíme neprispela ani jedna žena. Naproti tomu v poslednom hodnotiacom cykle, ktorého súhrnná správa bude uverejnená budúci týždeň, je spolu viac ako 700 autorov, z ktorých viac ako 30 % tvoria ženy a viac ako 40 % pochádza z krajín globálneho juhu. Časopis Carbon Brief sa rozprával so širokou škálou autorov a odborníkov IPCC o ich skúsenostiach v tejto organizácii. Mnohí odborníci zdôrazňujú časovú náročnosť, ktorú si vyžaduje ich pôsobenie v IPCC, a označujú túto prácu za „intenzívnu“, „stresujúcu“ a „neudržateľnú“.

Odborníci tiež zdôrazňujú prekážky, s ktorými sa stretli alebo ktoré videli počas svojho pôsobenia v IPCC – vrátane jazykových, rodovej diskriminácie, problémov s financovaním a kultúrnych bariér. „Silné, dominantné, často mužské hlasy majú tendenciu prevládať,“ hovorí pre Carbon Brief spolupredseda IPCC. „Nevedomé predsudky sú prítomné, aj keď vyberiete tých najbystrejších vedcov,“ hovorí pre Carbon Brief ďalší spolupredseda. Pre Carbon Brief však hovoria aj o zlepšení rozmanitosti a informovanosti za posledné tri desaťročia.

Vedúci akčného tímu IPCC pre rodovú rovnosť hovorí pre Carbon Brief o pokroku dosiahnutom v oblasti rodovej rovnosti, zatiaľ čo členovia predsedníctva IPCC vysvetľujú, ako zohľadňujú rozmanitosť pri výbere autorov svojich správ. V nasledujúcom texte časopis Carbon Brief približuje svoje zistenia prostredníctvom série grafov a máp. Skúma tiež, ako sa prístup IPCC k rozmanitosti vyvíjal od vzniku organizácie v roku 1988.