Európske nariadenie o energetickej hospodárnosti budov: prijaté prepracované znenie EPBD

Európska zelená dohoda sa snaží prispôsobiť politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania do roku 2030 zníženiu čistých emisií skleníkových plynov (GHG) o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. V rámci balíka „fit for 55“ prepracovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov1 bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúda účinnosť 28. mája 2024 („ prepracovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov “)2. Členské štáty budú mať do 29. mája 2026 čas na začlenenie jej požiadaviek do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. (Shane Fahy, Éamon Ó Cuív, Martina Firbank, viac na lexology.com)