Metodické usmernenie na vypracovanie stratégie/akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Adaptácia na zmenu klímy je komplexný proces, ktorý vyžaduje dlhodobé investície a plánovanie. Je dôležité, aby sa naše mestá a obce na tento proces pripravili a úspešne ho realizovali. Zmena klímy totiž postihuje tak prírodné systémy (lesy, pôda, vodné plochy, ekosystémy), ako aj systémy závislé od prírodných zdrojov (poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, vodné hospodárstvo, priemysel, obchod) – teda všetky oblasti ľudského života a zdravia. (Viac na enviroportal.sk)