Európska sieť pre výskum a inovácie regiónov

súčasťou klastra prírodných zdrojov a potravín spolu s pracovnou skupinou pre biohospodárstvo a pracovnou skupinou pre modré hospodárstvo. Climate Adaptation Task Force riadi a štruktúruje prácu ERRIN na adaptácii misie – vychádzajúc z predchádzajúcich aktivít ERRIN, pričom zapája členov do súčasných príležitostí a aktivít v rámci misie. Pracovná skupina ďalej podporuje pri riadení práce projektov adaptácie misie ERRIN a zároveň sa zaoberá témami relevantnými pre miestnu a regionálnu implementáciu misie. (Viac na errin.eu)