Pochopenie štandardov ISSB a ich úlohy v globálnom ESG reportingu

Medzinárodná rada pre štandardy udržateľnosti (ISSB) bola založená v roku 2021 s cieľom vytvoriť globálne konzistentné štandardy zverejňovania udržateľnosti. Najdôležitejšou charakteristikou týchto štandardov je, že poskytujú investorom spoľahlivé a porovnateľné informácie o tom, ako spoločnosti riadia riziká a príležitosti súvisiace s udržateľnosťou.

ISSB funguje v rámci nadácie International Financial Reporting Standards (IFRS) a vznikla ako odpoveď na rastúce výzvy globálnej komunity po štandardizovanejšom procese vykazovania udržateľnosti. Štandardy boli vyvinuté prostredníctvom dôkladného procesu, v ktorom sa pri vývoji štandardov zvažovalo viac ako 1 400 odpovedí a sú podporované medzinárodnými subjektmi, ako sú G20, G7, Rada pre finančnú stabilitu (FSB) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO). (Bedasree Das, viac na thecsruniverse.com)