Čo je Green Claims?

Green Claims (zelené tvrdenia) sú vyhlásenia alebo marketingové oznámenia, ktoré firmy používajú na prezentovanie svojich produktov, služieb alebo postupov ako ekologicky priateľských alebo udržateľných. Ide o informácie, ktoré majú spotrebiteľov presvedčiť o tom, že daný produkt alebo služba majú pozitívny alebo menej negatívny vplyv na životné prostredie.

Environmental claims ako také sú predmetom rôznych právnych a regulačných rámcov v EÚ, ktoré majú zabezpečiť, že tieto tvrdenia sú pravdivé, jasné a overiteľné. Konkrétna smernica, ktorá sa zaoberá ochranou spotrebiteľov pred zavádzajúcimi environmentálnymi tvrdeniami, je: Smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (Unfair Commercial Practices Directive – UCPD):

Hlavné aspekty smernice 2005/29/ES:

– Zakazuje klamlivé konanie: Vrátane poskytovania nepravdivých alebo zavádzajúcich environmentálnych tvrdení.

– Zameraná na ochranu spotrebiteľa: Pred rôznymi formami klamlivej reklamy a marketingu, vrátane tých, ktoré sa dotýkajú environmentálnych výhod produktov či služieb.

– Kritériá a usmernenia: Pre posúdenie, či sú environmentálne tvrdenia pravdivé a neklamlivé, vrátane predloženia dôkazov na podporu týchto tvrdení.

Okrem smernice 2005/29/ES, Európska komisia pravidelne vydáva odporúčania a usmernenia na podporu spoľahlivých a transparentných environmentálnych tvrdení, čím sa snaží znížiť prax tzv. greenwashingu. To sa často spája aj s inými regulačnými nástrojmi týkajúcimi sa označovania výrobkov, energetickej účinnosti a ekodizajnu (napríklad Smernica 2010/30/EÚ o označovaní energetickej účinnosti).

Cieľ regulácie:

– Zabezpečiť transparentnosť: Produkty a služby označené ako ekologické musia byť skutočne šetrné k životnému prostrediu.

– Chrániť spotrebiteľov: Pred zavádzajúcimi tvrdeniami, ktoré môžu ovplyvniť ich nákupné rozhodnutia.

– Podporiť udržateľnosť: Tým, že budú podporované len skutočne ekologické praktiky a produkty.

Zhrnutie:

– Green Claims sú pravdivé a podložené tvrdenia o pozitívnych environmentálnych vlastnostiach produktu alebo praxe.

– Greenwashing je zavádzajúca prax prezentovania výrobkov alebo služieb ako ekologicky šetrnejších, než v skutočnosti sú, aby sa dosiahol komerčný zisk. (Co2AI)