Rozsah 3 Záverečné zhrnutie prieskumu a správa o návrhu sú teraz k dispozícii

Medzi novembrom 2022 a marcom 2023 Protokol GHG vyzval zainteresované strany, aby  poskytli spätnú väzbu  prostredníctvom štyroch prieskumov týkajúcich sa podnikového štandardu, usmernenia pre rozsah 2, štandardu rozsahu 3 a trhových účtovných prístupov.  V marci 2024 vydal Protokol o skleníkových plynoch návrh verzie  Súhrnnej správy a súhrnu návrhu prieskumu rozsahu 3 a usporiadal obdobie na preskúmanie, aby bolo možné vyzvať jednotlivcov/organizácie, ktorí dokončili prieskum, na pripomienkovanie. Sekretariát protokolu o skleníkových plynoch preskúmal všetky pripomienky predložené počas sledovaného obdobia a teraz zverejňuje  záverečnú súhrnnú správu o prieskume rozsahu 3. 

Okrem prijatia 354 odpovedí na prieskum Rozsahu 3, Protokol o skleníkových plynoch získal viac ako 100 návrhov na témy súvisiace s Rozsahom 3. Všetky zdieľané návrhy si môžete pozrieť  tu . Spolu so Záverečnou súhrnnou správou prieskumu, Protokol o skleníkových plynoch zverejňuje príslušné  Súhrnné zhrnutie konečného návrhu Rozsahu 3 . (Viac na ghgprotocol.org)