Stručná príručka o podávaní správ o podnikovej udržateľnosti (CSRD)

Smernica o Corporate Sustainability Reporting Directive („CSRD“) je smernica EÚ, ktorá vyžaduje, aby príslušné spoločnosti podávali rozsiahle informácie o udržateľnosti vo vyhradenej časti svojich výročných správ. Hoci ide o smernicu EÚ, hlásenie môže byť vyžadované od spoločností v ktorejkoľvek krajine na celom svete.

Vykazovanie si na začiatku bude vyžadovať obmedzený audit uistenia, ktorý však časom prejde na úplný audit primeranej uistenia.

Podávanie správ podľa CSRD sa musí vykonávať v súlade s Európskymi štandardmi podávania správ o udržateľnosti (ďalej len „ESRS“). Prvý súbor ESRS, ktoré sú „odvetvovo agnostické“ a vzťahujú sa na spoločnosti s najpriamejším rozsahom pôsobnosti v rámci troch pilierov ESG, zahŕňajú normy týkajúce sa zmeny klímy, znečistenia, vodných a morských zdrojov, biodiverzity a ekosystémov, využívania zdrojov a obehové hospodárstvo, vlastná pracovná sila, pracovníci v hodnotovom reťazci, dotknuté komunity, spotrebitelia a koncoví používatelia a obchodné správanie. (Susanne McMenaminová, Fergus Bolster, Garret Farrelly, viac na lexology.com)