Diaľkový prieskum zeme a geoinformácie: Kľúč k efektívnej adaptácii miest na zmenu klímy

Dnešné mestá čelia obrovským výzvam. Klimatické zmeny a negatívne dopady prebiehajúcej urbanizácie sa prelínajú a ovplyvňujú kvalitu nášho života. Manažéri miest musia robiť rýchle a presné rozhodnutia týkajúce sa adaptačných opatrení. Niekto by si preto mohol položiť otázku, ako môžeme efektívne podporovať rozhodovací proces v mestách? To je otázka, na ktorú hľadá odpoveď Projekt LIFECOOLCITY .

Klimatické zmeny a ich vplyv na mestá

Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia moderné mestá, je antropogénna zmena klímy. Odhaduje sa, že do polovice tohto storočia bude 80 % európskej populácie žiť v mestských oblastiach. Projekt LIFECOOLCITY analyzuje mestské prostredie a jeho problémy vyplývajúce z antropogénnej zmeny klímy.

Projekt sa zameriava na poskytovanie nástrojov, ktoré efektívne podporia proces riadenia modro-zelenej infraštruktúry rozpoznaním stavu piatich faktorov, ktoré budujú adaptačný potenciál mesta, a to: uzavretie územia, mestský tepelný ostrov, stav modrej infraštruktúry, stav zelenej infraštruktúry a stavu biodiverzity. Stojí za zmienku, že modro-zelená infraštruktúra (BGI) zohráva kľúčovú úlohu pri zmierňovaní negatívnych účinkov zmeny klímy. (Viac na themayor.eu)