EÚ formálne prijíma smernicu o povinnej starostlivosti o udržateľnosti podnikov

Dňa 24. mája Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) oficiálne schválila smernicu o povinnej starostlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov (ďalej len „CS3D“), ktorá zavádza povinnosť pre veľké spoločnosti zmierňovať ich negatívny dopad na ľudské práva a životné prostredie. Toto schvaľovanie prišlo mesiac po tom, čo Európsky parlament odsúhlasil CS3D, dokončujúc tak dlhý a komplikovaný rozhodovací proces. CS3D je súčasťou nedávnej vlny právnych predpisov EÚ týkajúcich sa udržateľného a zodpovedného podnikania a môže priamo alebo nepriamo ovplyvniť aj množstvo nórskych spoločností.

Európska komisia pôvodne navrhla CS3D 23. februára 2022. Táto smernica je úzko spojená so smernicou o podávaní správ o podnikovej udržateľnosti („CSRD“, smernica 2022/2464/EÚ), ktorá vyžaduje transparentnosť pri témach súvisiacich s CS3D. Implementácia CSRD do nórskeho práva je plánovaná do 5. júla 2024, ako je uvedené v našom bulletine z marca 2024.

Smernica, ktorú Rada teraz oficiálne schválila, má v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie užší rozsah pôsobnosti. Ako bolo popísané v našom upozornení ESG z apríla 2024, prahové hodnoty pre uplatnenie smernice boli zvýšené na 1 000 zamestnancov a globálny obrat 450 miliónov eur pre spoločnosti z EÚ, a na 450 miliónov eur obrat v EÚ pre firmy mimo EÚ. Predpokladá sa, že CS3D bude postihovať len 0,5 % európskych spoločností, čo predstavuje približne 5 400 firiem, v porovnaní s približne 9 000 spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje nórsky zákon o transparentnosti.

CS3D zavádza dve hlavné povinnosti: spoločnosti musia vykonávať povinnú starostlivosť o ľudské práva a životné prostredie na základe rizík a musia prijať a implementovať plán klimatickej transformácie. Tento plán má zaistiť, že podnikový model a stratégia budú kompatibilné s prechodom na udržateľnú ekonomiku a s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C, v súlade s Parížskou dohodou. Nedodržanie povinností môže byť sankcionované pokutami a občianskoprávnou zodpovednosťou.

Po podpise CS3D predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Rady bude smernica uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Platnosť nadobudne dvadsiaty deň po publikovaní. Členské štáty EÚ budú povinné transponovať smernicu do svojho vnútroštátneho práva do dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti. V Nórsku, vzhľadom na zvažovanie CS3D ako relevantnej pre Európsky hospodársky priestor (EHP), bude zosúladenie s nórskym zákonom o transparentnosti pravdepodobne potrebné po implementácii smernice. Rozsah pôsobnosti smernice sa bude postupne rozširovať a plne sa uplatní až päť rokov po jej účinnosti. (Viac na consilium.europa.eu)