Čo je mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM)?

Od 1. augusta 2024 budú musieť podniky dovážajúce tovar do Európskej únie (EÚ) prispôsobiť svoje vykazovanie emisií uhlíka významným zmenám. Tieto zmeny sú súčasťou mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM), ktorého cieľom je zabezpečiť väčšiu presnosť a transparentnosť pri nahlasovaní emisií. Nové nariadenia povoľujú použitie štandardných hodnôt len pre 20 % údajov o emisiách dovážaného komplexného tovaru, pričom tieto hodnoty zvyčajne predstavujú najhoršie prípady alebo priemerné emisie v rôznych priemyselných odvetviach.

Zásadnou zmenou je, že až 80 % údajov o emisiách musí byť založených na skutočných údajoch získaných od dodávateľov a výrobcov. Tento prístup podčiarkuje záväzok EÚ, aby podávanie správ o uhlíkových emisiách viac odrážalo skutočné emisie a aby podniky podnikli konkrétne kroky smerom k udržateľnosti.

Čo je mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM)?

V čase, keď je zmena klímy v popredí globálnych diskusií, je mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM) kľúčovou politikou v boji proti zhoršovaniu životného prostredia. Tento mechanizmus je zásadný pre spoločnosti zapojené do medzinárodného obchodu, najmä pre tie, ktoré spolupracujú s EÚ. Pozrime sa bližšie na to, čo je CBAM, ako funguje, jeho požiadavky a dôsledky pre vašu spoločnosť a ako vám Arbor môže pomôcť sa v tomto novom prostredí orientovať.

Čo je CBAM?
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) je inovatívna politika Európskej únie (EÚ), navrhnutá na riešenie problému offshoringu emisií. Tento jav nastáva, keď sa spoločnosti presúvajú do krajín s menej prísnymi environmentálnymi normami, čo vedie k vyššiemu znečisteniu ovzdušia. CBAM funguje ako ekologická daň, ktorá stanovuje cenu za znečistenie spojené s dovážaným tovarom. Tento mechanizmus má za cieľ povzbudiť spoločnosti po celom svete k prijatiu ekologickejších praktík, čo prispeje k zníženiu globálnych emisií a podpore zdravšej planéty.

CBAM je navrhnutý ako postupný mechanizmus, ktorý začal svoje pôsobenie 1. októbra 2023. Spočiatku sa zameria na priemyselné odvetvia s vysokými emisiami ako sú výroba cementu, hnojív, ocele, hliníka, vodíka a elektrickej energie. Tieto sektory boli vybrané kvôli ich významnému podielu na znečistení ovzdušia.

Počas prechodného obdobia od roku 2023 do 2025 budú dovozcovia povinní viesť podrobné záznamy o emisiách spojených s ich produktmi, avšak za tieto emisie ešte nebudú musieť platiť. Od 1. januára 2026 však EÚ začne účtovať poplatky za emisie oxidu uhličitého spojené s dovozom tovaru. Tento poplatok má motivovať spoločnosti k prijatiu ekologickejších rozhodnutí a zabezpečiť, aby dovážaný tovar splnil rovnaké environmentálne normy ako tovar vyrobený v rámci EÚ.

Aké sú požiadavky CBAM?
Od roku 2026 budú dovozcovia povinní predkladať podrobné štvrťročné správy o množstve, type a emisiách uhlíka spojených s tovarom dovážaným do EÚ. Tieto správy budú musieť obsahovať údaje o krajine pôvodu produktov a emisiách spojených s ich výrobou. Dovozcovia budú tiež musieť zakúpiť certifikáty CBAM na pokrytie uhlíkových emisií svojich dovozov, čím sa zabezpečí súlad s klimatickými cieľmi EÚ.

Povinnosť vykazovať údaje pre CBAM začala 1. októbra 2023. Povinnosť finančne kompenzovať uhlíkové emisie však začne až 1. januára 2026.

Kto musí dodržiavať CBAM?
Dodržiavanie CBAM je nevyhnutné pre dovozcov tovaru do EÚ z krajín mimo EÚ, najmä v odvetviach s vysokými emisiami ako cement, ocel a hliník. Výrobcovia mimo EÚ, ktorí vyvážajú do EÚ, musia taktiež poskytovať potrebné údaje o emisiách, čo je kľúčové pre väčšie organizácie a dodávateľov zapojených do obchodu s EÚ.

Prečo by vás mal CBAM zaujímať?
CBAM nie je len o splnení regulačných požiadaviek, ale aj o udržaní konkurencieschopnosti na rýchlo sa meniacom globálnom trhu. Spolu s finančnými dôsledkami prinesie CBAM aj konkurenčnú výhodu pre nízkoemisné produkty a dodávateľov. Povinnosť detailného štvrťročného vykazovania emisií povzbudí spoločnosti k hlbšiemu pochopeniu ich dodávateľských reťazcov a výrobných procesov, čo si vyžiada robustné nástroje na zber údajov a analýzu uhlíkovej stopy.