Čo je ESG reporting?

ESG reporting predstavuje zverejňovanie informácií o podnikových operáciách týkajúcich sa environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektov podnikania. Cieľom tohto výkazníctva je merať, ako iniciatívy ESG spoločnosti zodpovedajú priemyselným štandardom a cieľom, čím poskytujú cenné poznatky zainteresovaným stranám na podporu rozhodovania a identifikáciu príležitostí a rizík, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu spoločnosti.

Na rozdiel od konceptov ako udržateľnosť či sociálna zodpovednosť podnikov (CSR), ktoré motivujú organizácie a ich zamestnancov konať v záujme spoločnosti, ESG reporting má za cieľ poskytovať údaje o výsledkoch týchto iniciatív. Tieto údaje sú nevyhnutné pre informované rozhodovanie zainteresovaných strán.

Čo znamená ESG?

ESG sa skladá z troch hlavných zložiek: environmentálnej, sociálnej a riadiacej.

– Environmentálne: Posudzuje, ako organizácia riadi svoj vplyv na životné prostredie a pokrýva témy ako skleníkové plyny (GHG), strata biodiverzity, uhlíkové emisie a znečistenie.
– Sociálne: Skúma vplyv organizácie na ľudí, kultúru a komunity a zahŕňa oblasti ako rozmanitosť, inkluzívnosť, ľudské práva a dodávateľské reťazce.
– Riadiace: Zahrňuje spôsob, akým je organizácia riadená a kontrolovaná, vrátane odmeňovania riadiacich pracovníkov, postupov riadenia predstavenstva, bezpečnosti údajov a prevencie podvodov.

Prečo je ESG reporting dôležitý?

V súčasných kapitálových trhoch sú podniky prísne sledované zainteresovanými stranami. Reputácia firmy môže priamo ovplyvniť jej ekonomické výsledky. Investori často požadujú metriky ESG, aby sa uistili, že spoločnosti sú zdravými investičnými možnosťami a že sú v súlade s ich hodnotami, ako je zmena klímy a sociálna zodpovednosť podnikov.

Komplexná stratégia ESG zabezpečuje, že podniky fungujú v súlade s predpismi ESG, identifikujú potenciálne príležitosti a riziká a konajú v záujme svojich zainteresovaných strán. Vykazovanie ESG umožňuje firmám ukázať, ako dosahujú ciele a míļniky stanovené v ich ESG stratégii a informovať zainteresované strany o ich význame a vplyve.

Významnosť a vplyv ESG

– Významnosť: Organizácie by sa mali sústrediť na tie oblasti ESG, ktoré majú najväčší vplyv na ich podnikanie. Na určenie významnosti môžu identifikovať potenciálne riziká ESG a ich dôsledky, čím môžu rôznymi prístupmi, ako je „matica rizík“, predpovedať oblasti, ktoré potrebujú prioritnú pozornosť.
– Dvojitá významnosť: Tento koncept povzbudzuje spoločnosti, aby posudzovali významnosť zo dvoch hľadísk – finančnej významnosti a významnosti pre trh, životné prostredie a ľudí. Uplatnením dvojitej významnosti môžu firmy identifikovať finančné a nefinančné riziká a zamerať sa na holistickú ESG stratégiu.

Výhody ESG reportingu

– Súlad s predpismi: Globálne regióny majú rôzne požiadavky na zverejňovanie ESG informácií. Napríklad v Európe je ESG reporting povinný, zatiaľ čo v USA Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) požaduje zverejňovanie len pre investorov dôležitých informácií.
– Riadenie rizík a sledovanie cieľov: ESG reporting pomáha predpovedať potenciálne riziká a sledovať úspešnosť plnenia dlhodobých ESG cieľov.
– Transparentnosť a viditeľnosť: Očakáva sa, že firmy poskytnú väčšiu transparentnosť, čím sa zlepší ich reputácia a môžu dosiahnuť vyššie ESG skóre.

Kto určuje ESG skóre?

ESG skóre sa používa na sledovanie ESG výkonnosti spoločnosti, čo poskytuje investorom, zainteresovaným stranám a regulačným orgánom väčšiu viditeľnosť. V USA SEC monitoruje ESG súvisiace podvody, zatiaľ čo tretie strany ako Bloomberg a S&P Dow Jones Indices hodnotia potenciálny vplyv ESG rizík. V Európe je ESG reporting povinný a nový návrh Európskej komisie sa snaží zlepšiť ESG reporting pre poskytovateľov hodnotenia ESG.

Čo sú ESG reportingové rámce?

ESG reportingové rámce poskytujú pokyny na zameranie sa na ESG témy a štrukturovanie informácií na zverejnenie. Výber správneho rámca závisí od obchodných cieľov organizácie, geografie a sektora. Rámce môžeme rozdeliť do troch kategórií: referenčné, dobrovoľné a regulačné.

– Referenčné: Tieto rámce vyžadujú odpovede na všetky otázky a zvyčajne obsahujú element hodnotenia (napr. Carbon Disclosure Project, GRESB).
– Dobrovoľné: Firmy si môžu vybrať otázky, na ktoré chcú odpovedať (napr. Global Reporting Initiative, TCFD).
– Regulačné: Rámce vyžadované vládnymi orgánmi, ktoré ne vždy zahŕňajú hodnotenie (napr. CSRD, SFDR).

Komplexný ESG reporting prispieva k lepším obchodným plánom, dodržiavaniu predpisov, transparentnosti a schopnosti predpovedať a riadiť riziká, čím zvyšuje dlhodobú hodnotu firmy.