Čo je CSRD? Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) je právny predpis Európskej únie, ktorý nadobudol účinnosť 5. januára 2023. Tento predpis vyžaduje, aby podniky pôsobiace v EÚ – vrátane kvalifikovaných dcérskych spoločností z tretích krajín – zverejňovali informácie o svojich environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) vplyvoch a o tom, ako tieto aspekty ovplyvňujú ich podnikanie.

Cieľom CSRD je poskytnúť lepšiu transparentnosť, ktorá umožní investorom, analytikom, spotrebiteľom a iným zainteresovaným stranám lepšie hodnotiť výsledky podnikania v oblasti udržateľnosti a súvisiace obchodné vplyvy a riziká. Zavedenie CSRD bolo súčasťou balíka Európskej komisie pre udržateľné financie a rozširuje rozsah, zverejňovanie informácií o udržateľnosti a požiadavky na vykazovanie v porovnaní so svojou predchodkyňou, smernicou o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD).

Vykazovanie podľa CSRD je založené na koncepcii dvojitej významnosti. Organizácie musia zverejňovať informácie o tom, ako ich obchodné aktivity ovplyvňujú životné prostredie a spoločnosť, a tiež o tom, ako ich ciele, opatrenia a riziká súvisiace s udržateľnosťou ovplyvňujú finančné zdravie podniku. Napríklad namiesto toho, aby organizácie len zverejňovali informácie o svojej spotrebe energie a nákladoch, CSRD vyžaduje zverejňovanie metrík emisií, ktoré podrobne opisujú, ako táto spotreba ovplyvňuje životné prostredie, a informácie o cieľoch na zníženie tohto vplyvu a o ich dosahu na financie organizácie.

Všetky zverejnenia podľa CSRD musia byť verejne dostupné a ich presnosť a úplnosť musí byť overená externým auditom.

Prečo bola CSRD zavedená?

Európsky parlament identifikoval v roku 2021 niekoľko nedostatkov v smernici o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD), vrátane nedostatku konzistentných a porovnateľných údajov, čo mohlo negatívne ovplyvniť investície do udržateľnosti a zvýšiť náklady na získavanie údajov pre zainteresované strany.

CSRD si kladie za cieľ zlepšiť proces zverejňovania, aby investori a spotrebitelia mali jednoduchší a konzistentnejší prístup k pochopeniu a porovnaniu vplyvu ESG organizácií. Dlhodobým cieľom je znížiť klimatické riziko a zlepšiť celkovú udržateľnosť EÚ, čím sa podporí globálne konkurencieschopný a odolný priemysel, renovované energeticky úsporné budovy, čistejšia energia a pokročilé čisté technologické inovácie.

Ktoré spoločnosti musia dodržiavať CSRD?

Do roku 2028 musia dodržiavať CSRD tieto organizácie:

– Kótované podniky: Všetky spoločnosti kótované na burze regulovanej EÚ, s výnimkou kótovaných „mikropodnikov“, ktoré nespĺňajú dve z troch kritérií: celkové aktíva najmenej 450 000 EUR, čistý obrat minimálne 900 000 EUR, alebo majú minimálne 10 zamestnancov.

– Veľké podniky so sídlom v EÚ, kótované aj nekótované: Spoločnosti, ktoré spĺňajú dve z troch kritérií: celkové aktíva najmenej 25 miliónov EUR, čistý obrat najmenej 50 miliónov EUR, alebo majú najmenej 250 zamestnancov.

– Podniky z tretích krajín: Materské spoločnosti mimo EÚ s ročnými príjmami EÚ najmenej 150 miliónov EUR za posledné dva roky, ktoré vlastnia veľký podnik so sídlom v EÚ, dcérsku spoločnosť so sídlom v EÚ kótovanú na burze regulovanej EÚ, alebo pobočku EÚ s čistým obratom najmenej 40 miliónov EUR.

Kedy musia spoločnosti dodržiavať CSRD?

Dodržiavanie CSRD sa zavádza postupne od roku 2024 do roku 2029:

– Finančný rok 2024 (zverejňovanie v roku 2025): Pre organizácie už zaviazané dodržiavať NFRD, vrátane všetkých organizácií kótovaných na burze regulovanej EÚ a majúcich viac ako 500 zamestnancov.
– Finančný rok 2025 (zverejňovanie v roku 2026): Pre veľké podniky, na ktoré sa zatiaľ nevzťahovalo NFRD.
– Finančný rok 2026 (zverejňovanie v roku 2027): Pre malé a stredné podniky (SME) kótované na burze regulovanej EÚ.
– Finančný rok 2028 (zverejňovanie v roku 2029): Pre určité podniky z tretích krajín.

Štandardy a požiadavky na zverejňovanie CSRD

V roku 2022 Európska poradná skupina pre finančné vykazovanie (EFRAG) zverejnila prvú sadu európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS). Tieto štandardy detailne opisujú metriky, ktoré musia spoločnosti zverejňovať, a ako ich zverejňovať, aby splnili požiadavky CSRD. Existuje 12 ESRS, ktoré pokrývajú:

– Krížové: Všeobecné zásady a všeobecné zverejnenia.
– Environmentálne: Zmena klímy, znečistenie, vodné a morské zdroje, biodiverzita a ekosystémy, využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo.
– Sociálne: Vlastná pracovná sila, pracovníci v hodnotovom reťazci, dotknuté komunity, spotrebitelia a používatelia.
– Riadiace: Podnikové správanie.

Všetky zverejnenia podľa CSRD musia byť verejne dostupné a ich presnosť a úplnosť musí byť overená externým auditom.

Porovnanie CSRD a NFRD

– Rozsah pôsobnosti: CSRD sa vzťahuje na viac podnikov než NFRD, vrátane veľkých nekótovaných podnikoch.
– Externý audit: CSRD vyžaduje externý audit, zatiaľ čo NFRD umožňuje dobrovoľný audit.
– Šírka správ: CSRD informuje o rizikách a príležitostiach, so zameraním na budúce plánovanie, zatiaľ čo NFRD umožňuje väčšiu flexibilitu.
– Špecifický elektronický formát: CSRD vyžaduje, aby správy boli podávané v ESEF/XHTML formáte.

Sankcie za nedodržanie

Členské štáty EÚ musia zriadiť vyšetrovacie a sankčné orgány, ktoré budú ukladať primerané a odstrašujúce sankcie na základe závažnosti a dĺžky porušenia. Sankcie sa líšia podľa jednotlivých štátov a každá spoločnosť by mala byť informovaná o akýchkoľvek právnych zmenách a zabezpečiť si súlad s predpismi.