Čo je dekarbonizácia?

Dekarbonizácia označuje proces zmierňovania klimatických zmien cez výrazné znižovanie alebo úplné eliminovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) a iných skleníkových plynov (GHG) z atmosféry. Aby sa zabránilo otepleniu planéty o viac ako 1,5 °C (2,7 °F) oproti predindustriálnej úrovni, viaceré krajiny si stanovili cieľ dosiahnuť nulové bilancie emisií skleníkových plynov do roku 2050. Tento stav nastane, keď sa množstvo vypúšťaných emisií vyváži ekvivalentným množstvom odstráneným z atmosféry. Na dosiahnutie čistých nulových emisií je potrebné intenzívne úsilie o dekarbonizáciu.

Dekarbonizácia zahŕňa najmä drastické znižovanie emisií skleníkových plynov z ľudskej činnosti. Zvyškové emisie, ktoré nie je možné úplne odstrániť, je nutné najprv identifikovať a následne odstrániť z atmosféry. Termín „dekarbonizácia“ pokrýva všetky typy skleníkových plynov vrátane CO2, metánu, oxidu dusného, fluoridu sírového, perfluorokarbónov a fluórovaných uhľovodíkov. Ich účinnosť sa meria potenciálom globálneho otepľovania vyjadreným v ekvivalentoch CO2.

Prečo je dekarbonizácia dôležitá?

S narastajúcim množstvom skleníkových plynov v atmosfére sa planéta stále viac otepľuje, čím sa zvyšuje aj intenzita klimatických zmien. V roku 2015 sa takmer 200 krajín zaviazalo dodržiavať Parížsku dohodu s cieľom obmedziť globálne oteplenie na menej ako 2 °C (3,6 °F) oproti predindustriálnym úrovniam, pričom sa usilujú dosiahnuť zvýšenie maximálne o 1,5 °C.

Podľa správy Organizácie Spojených národov (OSN) o medzerách v oblasti emisií je nevyhnutné výrazne znížiť globálne emisie skleníkových plynov. Na obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 °C musia emisie do roku 2030 klesnúť o 45 % v porovnaní so súčasnými úrovňami. Po roku 2030 musia emisie naďalej rýchlo klesať, aby sa zabránilo vyčerpaniu zostávajúceho uhlíkového rozpočtu.

Zníženie globálnych emisií prostredníctvom hĺbkovej dekarbonizácie je kľúčové pre zmenu trajektórie klimatických zmien vyvolaných ľudskou činnosťou.

Stratégie dekarbonizácie

Organizácie si volia svoje stratégie dekarbonizácie podľa obchodných potrieb, existujúcich príležitostí a realizovateľnosti.

Medzi kľúčové stratégie patria:
– Zlepšenie prevádzkovej efektívnosti
– Elektrifikácia
– Prechod na nízkouhlíkové zdroje energie
– Zníženie emisií v dodávateľskom a odberateľskom reťazci (emisie rozsahu 3)
– Riešenie zvyškových emisií

Zlepšenie prevádzkovej efektívnosti

Energetická účinnosť je kľúčová. Eliminuje sa plytvanie energiou a identifikujú sa príležitosti na zvýšenie účinnosti. Softvér na monitorovanie výkonu pomáha identifikovať problémy so spotrebou energie. Pri modernizácii zariadení by sa mala zohľadniť energetická účinnosť.

Elektrifikácia

Nahrádza technológie využívajúce fosílne palivá elektrickou energiou. Príklady zahŕňajú vykurovanie, chladenie, vetranie a dopravu.

Prechod na nízkouhlíkové zdroje energie

Organizácie môžu napríklad inštalovať obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne panely, alebo uzatvárať zmluvy na nákup obnoviteľnej energie. Medzi uhlíkovo neutrálnymi zdrojmi energie patria vietor, slnko, vodné elektrárne a biomasa.

Riešenie zvyškových emisií

Odstránenie všetkých skleníkových plynov je náročné, preto sú potrebné technológie na odstránenie zvyškových emisií. Technológie ako zachytávanie a skladovanie uhlíka pomáhajú zachytiť emisie pred ich vypustením do atmosféry a bezpečne ich uskladniť.

Stanovenie a sledovanie cieľov dekarbonizácie

Znižovanie emisií skleníkových plynov je kľúčovou súčasťou stratégií udržateľnosti a ESG (environmentálne, sociálne a riadenie). Kroky na nastavenie a sledovanie dekarbonizačných cieľov zahŕňajú:

– Pochopenie vplyvu a stanovenie základných hodnôt.

Organizácie musia pochopiť vplyv svojich operácií a stanoviť základné hodnoty, ktoré budú slúžiť ako meradlo ich pokroku. Dáta sú nevyhnutné na tieto kroky, preto je dôležité strategicky rozhodnúť, ktoré dáta zbierať a ako ich spravovať.

– Stanovenie cieľov a verejný záväzok

Určite konkrétne ciele a časový rámec na ich dosiahnutie. Príklady môžu byť napájanie prevádzok 100 % elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov alebo dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov.

– Implementácia opatrení

Začnite realizáciu cieľov prevodom firemnej strategickej vízie na konkrétne kroky. Identifikujte údaje potrebné na meranie pokroku a zaviednite mechanizmy pre ich vykazovanie.

– Sledovanie a reportovanie výkonu

Organizácie sa často rozhodujú podávať správy o svojom environmentálnom správaní. Vykazovanie si vyžaduje spoľahlivý dátový základ na podporu rôznych motívov a rámcov.