Čo je čistá nula? (Net zero)

Čistá nula predstavuje stav, kedy sú globálne čisté emisie skleníkových plynov spôsobené ľudskou činnosťou (vrátane oxidu uhličitého a metánu) znížené na takmer nulovú úroveň, pričom zvyškové emisie sú z atmosféry odstránené trvalými metódami. Dosiahnutie čistých nulových emisií bude mimoriadne náročné, pretože vyžaduje elimináciu všetkých zvyškových emisií, najmä z ťažko znižujúcich odvetví ako poľnohospodárstvo, oceliarstvo, cementárstvo a chemická výroba. Metódy na odstraňovanie uhlíka musia byť spoľahlivé a trvalé, aby sa zabezpečilo, že uhlík sa nevráti späť do atmosféry napríklad prostredníctvom zničenia lesov alebo nesprávneho skladovania zachyteného uhlíka.

Koncept čistých nulových emisií sa stal známym prostredníctvom Parížskej dohody, uzavretej na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2015 (COP21), ktorá si kladie za cieľ výrazne znížiť dopad emisií skleníkových plynov. Cieľom je dosiahnuť globálnu nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov v druhej polovici tohto storočia.

Prečo na čistej nule záleží?

Aby sa predišli najhoršie dôsledky klimatických zmien, je nevyhnutné obmedziť globálne oteplenie na 1,5 °C (2,7 °F) nad predindustriálnou úrovňou. Dnes je Zem už teplejšia o 1.1 °C (2 °F) v porovnaní s koncom 18. storočia a globálne emisie stále rastú, čo môže viesť k nárastu teploty o 2.7 °C (4.7 °F) do konca tohto storočia.

Medzinárodný vedecký konsenzus hovorí, že aby sa udržalo oteplenie pod hranicou 1,5 °C, je potrebné znížiť krátkodobé emisie uhlíka o 45-50 % do roku 2030 a najmenej o 90 % do roku 2050. Bez dosiahnutia nulovej bilancie emisií skleníkových plynov bude teplota planéty naďalej stúpať s čoraz vážnejšími následkami.

Ciele nulovej bilancie emisií

Rôzne vládne a mimovládne organizácie iniciovali dobrovoľné programy a platformy, ktoré pomáhajú organizáciám verejne overovať svoje ambície a meriť výkonnosť v súlade s cieľmi. Medzi tieto programy patria:

Preteky na nulu

– Globálna kampaň OSN, ktorá zhromažďuje záväzky na dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov najneskôr do roku 2050.
– Zahŕňa tisíce spoločností, finančných inštitúcií, miest, štátov a regiónov, ktoré sa zaväzujú každoročne podávať správy o pokroku.

Ciele na úrovni budov

– Svetová rada pre zelené budovy (GBC) definuje budovy s nulovými emisiami uhlíka ako energeticky efektívne a plne poháňané obnoviteľnou energiou.
– Program Advancing Net Zero (ANZ) prijalo už 34 rád pre zelené budovy a viac ako 170 organizácií sa zaviazalo k čistým nulovým budovám.

Iniciatíva Science Based Target (SBTi)

– Platforma SBTi pomáha organizáciám stanoviť a overiť ciele na zníženie emisií skleníkových plynov v súlade s klimatickými normami.
– V roku 2021 predstavila svoj štandard nulovej bilancie, ktorý je považovaný za prvý svetový rámec pre stanovenie firemných cieľov nulovej bilancie.

Výzvy a príležitosti

Dosiahnutie nulovej bilancie emisií čelí mnohým výzvam, vrátane overovania techník na odstraňovanie uhlíka a zabránenia environmentálneho klamlivej reklamy (greenwashing). Výpočet emisií skleníkových plynov je náročný proces, ktorý využíva štandardizované metódy na vytvorenie presnej inventúry.

Napriek výzvam, hnutie za čistú nulu prinieslo klimatické opatrenia, ktoré predtým neexistovali, podporilo politiku v oblasti klímy, referenčné porovnávanie a transparentnosť emisií. Investori a organizácie sa verejne zaväzujú dosiahnuť tieto ciele, čím prispievajú k celosvetovému úsiliu o zmiernenie klimatických zmien.