Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Podľa správy IPCC z októbra 2018 je potrebné, aby svetová ekonomika do roku 2030 znížila emisie skleníkových plynov o 45 % oproti roku 2010 na dosiahnutie cieľa obmedziť globálne oteplenie na 1,5 °C. Európska únia a Slovenská republika sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, pričom plnenie príslušných cieľov je uvedené v dokumentoch ako Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 a Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021-2030.

Adaptácia na zmenu klímy je tiež prioritou, a SR sa zaviazala plniť medzinárodné záväzky podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody, implementujúc Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Strategický dokument „Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030“ definuje adaptačné opatrenia. Aktualizovaná Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy (NAS) prijatá v roku 2018, a Akčný plán na jej implementáciu (NAP) vytvorený v roku 2019, stanovujú 45 špecifických opatrení a 169 úloh do roku 2027, v súlade s platnou legislatívou SR.

Opatrenia sa týkajú siedmich oblastí: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. Úlohy budú monitorované a hodnotené, pričom finančná matica zabezpečí financovanie týchto opatrení. Záverečné kapitoly NAP obsahujú odporúčania pre úspešnú implementáciu plánu.

 

STRATEGICKÉ PRIORITY

  • Strategická priorita 1

Podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu Slovenskej republiky, začleňovať a integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do politického a právneho rámca a posilňovať tému adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných a sektorových plánoch a programoch.

  • Strategická priorita 2

Posilniť implementáciu politík a legislatívy v oblasti adaptácie, znížiť byrokratickú záťaž obmedzujúcu realizáciu opatrení a zlepšiť vymáhanie práva cestou transparentnosti, zlepšenia kompetencií a posilnenia kontrolných a sankčných mechanizmov.

  • Strategická priorita 3

Budovať a rozvíjať efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na zmenu klímy v Slovenskej republike založený na princípe subsidiarity a spoločného úsilia všetkých zainteresovaných strán a verejnosti.

  • Strategická priorita 4

Rozvíjať vedomostnú základňu, zber údajov, monitorovanie a výskum spojený so šírením údajov a informácií. Podporiť šírenie údajov prostredníctvom zdieľania otvorených údajov.

  • Strategická priorita 5

Podporovať vzdelávanie o zmene klímy a jej riešení v celom vzdelávacom procese a na všetkých úrovniach vzdelávania. Prispievať k zvyšovaniu povedomia verejnosti.

  • Strategická priorita 6

Podporovať a rozvíjať multi-zdrojový systém financovania adaptácie na zmenu klímy.

Pre naplnenie hlavného cieľa a strategických priorít a zároveň pre vytvorenie rámca implementácie špecifických cieľov pre jednotlivé oblasti bude podporených 5 prierezových opatrení prostredníctvom 18 úloh.

Celý dokument na stiahnutie tu