Čo sú emisie rozsahu 3?

Emisie rozsahu 3 predstavujú kategóriu skleníkových plynov, ktoré sú nepriamo vyprodukované činnosťami organizácie. Sú často najväčším zdrojom uhlíkovej stopy organizácie, ale zároveň najťažšie merateľné a kontrolovateľné, čo je dôsledkom ich zložitej povahy. Tento článok sa venuje detailom spojeným s emisiami rozsahu 3, ich zdrojmi, vplyvom na životné prostredie a efektívnymi spôsobmi riadenia.

Dôležitosť emisií rozsahu 3.
Pre organizácie, ktoré chcú efektívne znižovať svoju uhlíkovú stopu, je pochopenie emisií rozsahu 3 kľúčové. Nestačí sa sústrediť iba na priame emisie (rozsah 1) alebo nepriame emisie z nakúpenej energie (rozsah 2). Emisie rozsahu 3 často tvoria značnú časť celkovej uhlíkovej stopy organizácie a musia byť súčasťou každej komplexnej stratégie riadenia uhlíka.

Definícia emisií rozsahu 3.
Emisie rozsahu 3 zahŕňajú všetky nepriame emisie, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci organizácie, od dodávateľskej až po odberateľskú fázu. Tieto emisie sú výsledkom činností, ktoré organizácia nevlastní ani nekontroluje, ale ktoré vznikajú v dôsledku jej operácií. Zahŕňajú emisie zo zdrojov ako nakúpený tovar a služby, služobné cesty, dochádzanie zamestnancov, likvidácia odpadu a používanie predaných produktov a služieb.

Typy emisií rozsahu 3.
1. Emisie v dodávateľskej fáze: Tieto emisie sa vyskytnú predtým, ako organizácia prevezme tovar alebo službu. Patria sem emisie z ťažby a výroby surovín, výrobného procesu a prepravy tovaru.
– Príklad: Emisie z ťažby stromov, výroby papiera a prepravy papiera do kancelárií spoločnosti.

2. Emisie v odberateľskej fáze: Tieto emisie vznikajú po tom, čo organizácia predala produkt alebo službu. Zahŕňajú emisie z používania a likvidácie produktov a služieb organizácie.
– Príklad: Emisie produkované použitím automobilov a ich následná likvidácia.

Meranie emisií rozsahu 3.
Meranie týchto emisií je náročné vzhľadom na ich komplexný charakter a potrebu získania údajov od externých subjektov. Na ich presné odhadovanie možno použiť rôzne nástroje a metodiky, napríklad Arbor.eco, ktorej pokročilá platforma poskytuje sofistikované techniky na modelovanie týchto emisií.

Výzvy pri riadení emisií rozsahu 3.
1. Zber údajov: Nie je jednoduché získať potrebné údaje od rozličných externých subjektov. Na rozdiel od emisií rozsahu 1 a 2 sú emisie rozsahu 3 rozptýlené medzi široké spektrum aktivít, ktoré organizácia nemá pod priamou kontrolou.
2. Spolupráca so zainteresovanými stranami: Riadenie týchto emisií si vyžaduje spoluprácu s dodávateľmi, zákazníkmi a zamestnancami, čo môže byť výzvou, najmä pre organizácie s komplexnými dodávateľskými reťazcami.

Dôležitosť riešenia emisií rozsahu 3
Podľa protokolu o skleníkových plynoch, medzinárodne uznávaného štandardu pre účtovanie uhlíka, emisie rozsahu 3 často tvoria väčšinu celkových emisií skleníkových plynov organizácie. Preto je ich riešenie kritické pre každú organizáciu, ktorá chce výrazne znížiť svoju uhlíkovú stopu.

Výhody riešenia emisií rozsahu 3
Riešenie týchto emisií môže priniesť významné benefity, vrátane:
– Úspory nákladov: Zvýšená efektívnosť môže znížiť náklady.
– Zlepšenie reputácie: Lepšie vnímanie organizácie medzi zákazníkmi a zainteresovanými stranami.
– Regulačné výhody: Zníženie rizika pokút a sankcií.
– Inovácie: Možnosť identifikovať nové príležitosti a vyvinúť nové produkty.

Stratégie na riadenie emisií rozsahu 3.
Mnohé organizácie úspešne implementujú inovatívne riešenia a intenzívne spolupracujú so všetkými zainteresovanými stranami, aby efektívne znížili svoje emisie rozsahu 3. To zahŕňa integráciu presných nástrojov na meranie a odhadovanie emisií, a systematické zlepšovanie energetickej a logistickej efektívnosti.

Emisie rozsahu 3 predstavujú výzvu ale aj príležitosť pre organizácie, ktoré sa zameriavajú na znižovanie svojej uhlíkovej stopy. Ich správne pochopenie, presné meranie a efektívne riadenie sú nevyhnutné pre dosiahnutie skutočne udržateľného podnikania. Výhodou je nielen prínos pre životné prostredie, ale aj ekonomické a reputačné benefity pre samotné organizácie.