Čo sú emisie skleníkových plynov?

Emisie skleníkových plynov z ľudskej činnosti zosilňujú skleníkový efekt. Fosílne palivá ako uhlie, ropa a zemný plyn sú hlavnými zdrojmi globálnej zmeny klímy, pričom predstavujú viac ako 75 % celosvetových emisií skleníkových plynov a takmer 90 % všetkých emisií oxidu uhličitého. Tieto emisie pokrývajú Zem a zachytávajú slnečné teplo, čo vedie ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy. Svet sa momentálne otepľuje rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. Vyššie teploty postupne menia charakter počasia a narušujú prírodnú rovnováhu, čo predstavuje mnohé riziká pre ľudí a ostatné formy života na Zemi.

Európska únia (EÚ) oznámila, že medzi rokmi 1990 a 2020 sa jej podarilo znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 1,5 miliardy ton oxidu uhličitého, čo predstavuje pokles o 32 %. Najväčší absolútny pokles emisií bol zaznamenaný v energetických odvetviach spaľujúcich palivá (o 657 mil. ton CO2), vo výrobných odvetviach a stavebníctve (o 322 mil. ton) a v sektore domácností, obchodu, inštitúcií a ďalších oblastiach (o 215 mil. ton). V roku 2020 tieto odvetvia v porovnaní s rokom 1990 znížili svoje emisie o 46 %, 44 % a 29 %. V roku 2019 Slovensko emitovalo 37 mil. ton CO2 ekvivalentu, čo tvorí 0,07 % celosvetových emisií.

Emisie podľa typu skleníkového plynu:
– Oxid uhličitý (CO2): Hlavným zdrojom je spaľovanie fosílnych palív, tuhého odpadu, stromov a biomasy, a niektoré chemické reakcie ako výroba cementu. Absorpciou rastlín je tento plyn odstraňovaný z atmosféry.
– Metán (CH4): Pochádza z poľnohospodárskych činností, nakladania s odpadmi, využívania energie a spaľovania biomasy.
– Oxid dusný (N2O): Produkovaný hlavne poľnohospodárskymi činnosťami (hnojivá) a spaľovaním fosílnych palív.
– Fluórované plyny (F-plyny): Vznikajú pri priemyselných procesoch, chladení a spotrebiteľských výrobkoch, vrátane HFC, PFC a SF6.
– Vodík (H2): Pri uniknutí oxidačné reakcie v atmosfére zvyšujú koncentráciu skleníkových plynov.

Čierny uhlík, vznikajúci pri neúplnom spaľovaní fosílnych palív, biopalív a biomasy, absorbuje slnečné svetlo a, keď sa usadzuje na snehu a ľade, prispieva k otepľovaniu. Tento plyn zostáva v atmosfére len pár týždňov. Emisie možno zmierniť modernizáciou koksárenských pecí, inštaláciou filtrov pevných častíc na naftových motoroch a obmedzením otvoreného spaľovania biomasy.

Rozdelenie emisií podľa sektorov:
Emisie skleníkových plynov sú spojené s rôznymi odvetviami hospodárstva, pričom približne dve tretiny vznikajú pri spaľovaní palív.

Najväčším producentom sú uhoľné elektrárne, ktoré v roku 2018 vytvorili viac ako 20 % globálnych emisií skleníkových plynov. Poľnohospodárstvo prispieva cez emisie a premenou lesov na poľnohospodársku pôdu. Odvetvie dopravy tiež produkuje významné množstvo emisií z fosílnych palív. Stavebný priemysel v roku 2018 predstavoval 39 % emisií CO2 z energie a procesov.

Na obmedzenie zmeny klímy je nevyhnutné zastaviť nárast množstva skleníkových plynov, čo zahŕňa:
– znižovanie spotreby elektrickej energie,
– výrobu elektrickej energie bez emisií,
– zmenšovanie potravinovej stopy,
– cestovanie bez produkcie skleníkových plynov,
– znižovanie emisií z priemyslu.