OSN Cieľ 13: Prijať naliehavé opatrenia na boj proti zmene klímy a jej vplyvom

Každý človek, v každej krajine na každom kontinente bude nejakým spôsobom ovplyvnený zmenou klímy. Hrozí klimatická kataklizma a my nie sme dostatočne pripravení na to, čo by to mohlo znamenať.

Klimatické zmeny sú spôsobené ľudskou činnosťou a ohrozujú život na Zemi, ako ho poznáme. S rastúcimi emisiami skleníkových plynov sa klimatické zmeny vyskytujú oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Jeho dopady môžu byť zničujúce a zahŕňajú extrémne a meniace sa vzorce počasia a stúpajúcu hladinu morí.

Ak sa klimatická zmena ponechá bez kontroly, zmarí veľa pokroku v rozvoji, ktorý sa dosiahol za posledné roky. Vyvolá to aj masovú migráciu, ktorá povedie k nestabilite a vojnám. (Viac na un.org)