Výber opatrení na zmiernenie zmeny klímy na pevnine ovplyvňuje budúcu stratu globálnej biodiverzity

Uvádza sa, že zmierňovanie klímy prospieva biodiverzite na celom svete. Vplyvy zmierňujúcich opatrení založených na rozsiahlych úpravách využívania pôdy sa však môžu koncentrovať v regiónoch, kde sa zavádzajú, čo vedie k regionálnemu nesúladu medzi úsilím o zmiernenie a prínosmi pre biodiverzitu. Tu sme vyhodnotili vplyvy rozsiahleho nasadenia bioenergie so zachytávaním a ukladaním uhlíka a zalesňovaním na dosiahnutie cieľa stabilizácie klímy stanoveného Parížskou dohodou o globálnej a regionálnej biodiverzite pomocou integrovaného modelového rámca. Naše výsledky zdôrazňujú, že úsilie o zmiernenie zmeny klímy môže byť prínosom pre globálnu biodiverzitu bez ohľadu na rozsiahlu implementáciu pozemných opatrení na zmiernenie. Negatívne vplyvy zmierňujúcich opatrení na biodiverzitu sa však sústreďujú v regiónoch s vyšším príspevkom k zmene využívania pôdy a sekvestrácii uhlíka. Výsledky naznačujú potrebu zvážiť nerovnomerné regionálne rozdelenie prínosov zo zmierňovania klimatických zmien, ako aj možností zmiernenia, ktoré zabránia regionálnej strate biodiverzity minimalizovaním zmien vo využívaní pôdy. (Akiko Hirata, Haruka Ohashi, Tetsuya Matsui, viac na nature.com)