Nové vzory na podávanie správ členských štátov o klíme

Zmenené a doplnené vykonávacie nariadenie stanovuje štruktúru, formát, postupy predkladania a preskúmanie informácií oznamovaných členskými štátmi podľa  nariadenia o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. Konkrétne sa šablóny, ktoré boli aktualizované, týkajú podávania správ členskými štátmi o:

  • využitie príjmov generovaných systémom obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS) smernice, ktorá sa teraz musí plne venovať opatreniam v oblasti klímy;
  • na vnútroštátnej úrovni, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o spoločnom úsilí emisií a záchytov na vnútroštátnej úrovni, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF) .

Údaje zhromaždené prostredníctvom týchto šablón na podávanie správ pomáhajú Komisii určiť, či členské štáty a EÚ smerujú k dosiahnutiu  svojich cieľov v oblasti klímy je súčasťou výročnej správy EÚ o pokroku v oblasti klimatických opatrení. (Viac na climate.ec.europa.eu)