Odporúčanie pre cieľ do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050

Komisia plánuje cestu k dosiahnutiu cieľa, ktorým je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu Európskej únie . Odporúča 90 % zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čo je v súlade s najnovšími vedeckými odporúčaniami a záväzkami EÚ v rámci Parížskej dohody.

Na dosiahnutie cieľa zníženia o 90 % do roku 2040 budú potrebné tieto opatrenia:

  • plne implementovať existujúce zákony EÚ na zníženie emisií aspoň o 55 % do roku 2030
  • dekarbonizovať priemysel spoliehaním sa na existujúce silné stránky, ako je veterná energia, vodná energia a elektrolyzéry. Na zintenzívnenie tejto činnosti Komisia predložila nové opatrenia na riadenie emisií uhlíka v priemysle v EÚ, v rámci ktorých sa budú investovať do technológií, ktoré dokážu zachytávať a ukladať uhlík a opätovne ho využívať.
  • zvýšiť domácu výrobu v rastúcich sektoroch, ako sú batérie, elektrické vozidlá, tepelné čerpadlá, solárne články a iné
  • zachovať spravodlivosť, solidaritu a sociálne politiky v jadre prechodu a pomáhať zraniteľným občanom, regiónom, podnikom a pracovníkom prostredníctvom nástrojov, ako sú Sociálny klimatický fond a Fond spravodlivej transformácie
  • viesť otvorený dialóg so všetkými zainteresovanými, vrátane poľnohospodárov, podnikov, sociálnych partnerov a občanov

(Viac na commission.europa.eu)