Klimatická alebo uhlíková neutralita? O ktorý z nich sa musia štáty usilovať podľa článku 8 EDĽP?

Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo svojom rozsudku vo veci Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a iní proti Švajčiarsku  rozhodla, že Švajčiarsko nekonalo v oblasti zmierňovania zmeny klímy dostatočne. To vystavilo švajčiarske staršie ženy-žiadateľky riziku poškodenia klímy, najmä úpalu, a porušilo ich právo podľa článku 8 na domov a rodinný život.

Súd rozhodol, že štáty sú podľa článku 8 povinné mať zavedený vhodný systém riadenia klímy, ktorý pozostáva zo záväzného národného regulačného rámca a primeranej následnej implementácie (549-550). Klimatické ciele musia tvoriť „neoddeliteľnú súčasť“ tohto rámca a na ich splnenie sa potom použijú opatrenia politiky na zmiernenie (549). Podľa Súdu majú štáty veľkú mieru voľnej úvahy vo vzťahu k týmto opatreniam alebo prostriedkom, ale menšiu mieru, pokiaľ ide o ciele a zámery zakotvené v cieľoch (543, 549). (Chris Hilson, Oliver Geden, viac na ejiltalk.org)