Zmeny v existujúcom ETS a MRV

Dňa 5. júna 2023 boli prijaté revízie smernice o systéme obchodovania s emisiami EÚ („ETS“) smernicou (EÚ) 2023/958, smernicou (EÚ) 2023/959 a nariadením o monitorovaní, podávaní správ a overovaní (ďalej len „MRV“) pre emisií z námornej dopravy nariadením (EÚ) 2023/957 nadobudlo účinnosť. Členské štáty mali transponovať vyššie uvedené smernice do 31. decembra 2023 týkajúce sa zmien existujúceho ETS. Tieto zmeny platia od 1. januára 2024. (Viac na climate.ec.europa.eu)