Smernica o Greenwashingu nadobudla účinnosť: začína sa transpozičné obdobie pre členské štáty

Dňa 30. marca 2023 bol zverejnený návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o nekalých obchodných praktikách a smernica o právach spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov pri ekologickom prechode prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými obchodnými praktikami a lepšej informovanosti („smernica o ekologickom praní“). Smernicu [1] formálne podpísali 28. februára 2024 predsedovia Európskeho parlamentu a Rady a 6. marca 2024 bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskeho parlamentu. Cieľom smernice je poskytnúť spotrebiteľom dodatočné informácie o vplyve konkrétnych výrobkov na životné prostredie a chrániť ich pred klamlivými obchodnými praktikami týkajúcimi sa aspektov udržateľnosti uvedených výrobkov. Odpočítavanie sa teraz začalo: od nadobudnutia účinnosti smernice 26. marca 2024 musia členské štáty EÚ transponovať opatrenia obsiahnuté v smernici do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 24 mesiacov (tj do 27. marca 2026) a uplatňovať ustanovenia ako od 27. septembra 2026. (Francesca Biebuyck, viac na lexology.com)