Klimatická kríza ako etická výzva

Klimatické zmeny ohrozujú zdravie a sociálne zabezpečenie miliárd ľudí. Klimatická kríza čoraz viac ovplyvňuje zdravie a kvalitu života mnohými spôsobmi. Rastúce globálne teploty vedú k čoraz častejším a závažnejším extrémnym poveternostným javom, čo prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu nerovnosti, diskriminácie a nespravodlivosti celkovo a konkrétne v zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sú klimatické podmienky čoraz vhodnejšie na prenos infekčných chorôb a ich šírenie do nových oblastí. Sociálno-ekonomicky znevýhodnené regióny so slabou zdravotnou infraštruktúrou (napr. globálny juh) sa bez špecifickej podpory len ťažko zaobídu. Prvoradým imperatívom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy, výroby energie a potravín na globálnej, národnej a regionálnej úrovni s cieľom zmierniť negatívne vplyvy na zdravie. Parížsku dohodu z roku 2015 treba vnímať aj ako kľúčovú dohodu v oblasti zdravia. Cieľom nášho príspevku je poukázať na etické aspekty zmeny klímy v sektore zdravotníctva. (Lukas Kenner , Samuel Kenner , Barbara Prainsac, viac na typeset.io)