Strategický plán Horizon Europe na roky 2025 – 2027

Komisia dnes prijala druhý strategický plán pre Horizont Európa . V pláne, ohlásenom na vlajkovej lodi Research and Innovation Days , sa stanovujú tri kľúčové strategické smery financovania výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027):

  • Zelený prechod;
  • Digitálny prechod;
  • Odolnejšej, konkurencieschopnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej Európe.

Tieto orientácie sú zamerané na riešenie kľúčových globálnych výziev, akými sú zmena klímy, strata biodiverzity, digitálny prechod a starnutie obyvateľstva.

Otvorená strategická autonómia a zabezpečenie vedúcej úlohy Európy pri vývoji a zavádzaní kritických technológií sú zastrešujúce princípy, ktoré platia vo všetkých troch kľúčových strategických smeroch.

Strategický plán zvyšuje ambície Horizontu Európa v oblasti biodiverzity a zaväzuje sa k cieľu, že 10 % celkového rozpočtu Horizontu Európa na roky 2025 – 2027 bude venovaných témam súvisiacim s biodiverzitou. Tento nový záväzok dopĺňa existujúce ciele v oblasti výdavkov na klímu (35 % počas životnosti programu Horizont Európa) a hlavných digitálnych činností (13 miliárd EUR za rovnaké obdobie). (Viac na ec.europa.eu)