Problém spravodlivosti v správach IPCC

Čo je základom zmierňujúcich opatrení v hodnotiacich správach Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy? Čo sú modely integrovaného hodnotenia?  Riadia sa tieto modely princípom spravodlivosti? Doterajší príbeh: V štúdii zverejnenej 4. marca výskumníci analyzovali viac ako 500 budúcich emisných scenárov, ktoré medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) vyhodnotil vo svojich najnovších správach. Tieto scenáre sa týkajú zmierňujúcich opatrení, ako je zníženie emisií oxidu uhličitého zo spaľovania fosílnych palív a zvýšenie sekvestrácie uhlíka prostredníctvom lesného hospodárstva. Zistilo sa, že vo všetkých 556 scenároch sa predpokladá, že rozdiely v príjmoch, spotrebe energie a emisiách medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami budú pokračovať až do roku 2050. (Viac na www.thehindu.com)