Zmena klímy a bankový dohľad

Klimatické zmeny ovplyvňujú bezpečnosť nášho bankového sektora prostredníctvom fyzických rizík, ako sú extrémne poveternostné udalosti, ako aj rizík prechodu, ako sú neistoty súvisiace s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

V našej úlohe dohľadu nad európskymi bankami pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že banky správne zisťujú, riadia a zverejňujú riziká vrátane tých, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy. Pomáha to bankám stať sa odolnejšími voči klimatickým a transformačným  šokom, čo následne prispieva k bezpečnosti a zdraví bankového sektora eurozóny a finančného systému ako celku. (Viac na bankingsupervision.europa.eu)