Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1773 zo 17. augusta 2023

ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu úpravy uhlíkových hraníc počas prechodné obdobie (Text s významom pre EHP). V závislosti od odvetvia sú vo vykonávacom nariadení CBAM na účely vykazovania definované rôzne kategórie tovaru. Počet kategórií tovaru a kódov komodít, na ktoré sa vzťahuje CBAM, sa líši podľa sektora:

  1. Železo a oceľ: spekaná ruda, surové železo, ferozliatiny (FeMn, FeCr, FeNi), surová oceľ a výrobky zo železa alebo ocele – spolu 478 kódov komodít
  2. Hliník: surový hliník a výrobky z hliníka – spolu 56 kódov komodít
  3. Hnojivá: kyselina dusičná, močovina, čpavok a zmiešané hnojivá – spolu 25 kódov komodít
  4. Cement: Kalcinovaný íl, cementový slinok, cement a hlinitý cement – ​​spolu 6 kódov komodít
  5. Elektrina: 1 kód tovaru
  6. Vodík: 1 kód komodity

(Viac na eur-lex.europa.eu)