Pravidlá EÚ o využívaní pôdy, zmenách využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF)

Nariadenie o pôde, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF) „Vyhľadajte dostupné preklady“ stanovuje, ako sektor využívania pôdy prispieva ku klimatickým cieľom EÚ. Nariadenie o LULUCF bolo revidované v roku 2023 na obdobie do roku 2030. S cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu má revidované nariadenie o LULUCF po prvýkrát samostatný cieľ čistého odstraňovania uhlíka na pevnine vo výške 310 miliónov ton ekvivalentu CO do roku 2030.

Tento celoeurópsky cieľ sa má realizovať prostredníctvom ambicióznych, spravodlivých a záväzných národných cieľov čistého odstránenia pre sektor LULUCF.

Stanovené národné ciele sú súčtom údajov o priemernej inventúre skleníkových plynov za roky 2016, 2017 a 2018 a národného podielu na čistom odstránení skleníkových plynov (kilotony ekvivalentu CO2), ktoré sa môžu v budúcej revízii podľa nariadenia zmeniť. (Viac na climate.ec.europa.eu)