Biodiverzita: ako EÚ chráni prírodu

EÚ a jej členské štáty sa zaviazali, že do roku 2030 privedú biodiverzitu na cestu k obnove. Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 je základným kameňom ochrany prírody v EÚ a kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody.

Komisia predložila uvedenú stratégiu v máji 2020. Hlavné opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť do roku 2030, zahŕňajú:

  • vytvorenie chránených území na aspoň 30 % pevniny a mora EÚ, čím sa rozšíria existujúce oblasti sústavy Natura 2000
  • obnova degradovaných ekosystémov v celej EÚ do roku 2030 prostredníctvom súboru konkrétnych záväzkov a opatrení vrátane zníženia využívania a rizík pesticídov o 50 % do roku 2030 a výsadby 3 miliárd stromov v celej EÚ
  • vyčlenenie 20 miliárd EUR ročne na ochranu a podporu biodiverzity prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátneho a súkromného financovania
  • vytvorenie ambiciózneho globálneho rámca pre biodiverzitu

Krajiny EÚ prijali závery Rady o stratégii a schválili jej cielenú. (Viac na consilium.europa.eu)