Naliehavá potreba univerzít začleniť klimatické vzdelávanie do učebných osnov

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je 23 % všetkých svetových úmrtí spôsobených  environmentálnymi faktormi , pričom do roku 2030 sa každoročne očakáva ďalších 250 000 úmrtí súvisiacich s klímou. Lekári sú na pokraji riešenia okamžitých a dlhodobých následkov klimatických zmien, od úpalu až po pretrvávajúcu  úzkosť.

Napriek týmto rizikám len málo lekárskych fakúlt, či už v Austrálii alebo na medzinárodnej úrovni, začleňuje klimatické vzdelávanie do svojich učebných osnov.

V prieskume z roku 2019 Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny zistila, že iba 16 % lekárskych fakúlt v 112 krajinách vyučuje klimatickú vedu.

Zatiaľ čo sa klíma rýchlo mení, lekárske fakulty na celom svete len pomaly rozpoznávajú potreby odbornej prípravy ďalšej generácie lekárov týkajúce sa zdravotných dôsledkov zahrievania planéty.

Vieme, že zmena klímy zvyšuje frekvenciu, trvanie a závažnosť vĺn horúčav, záplav, požiarov a sucha. (Viac na lens.monash.edu)