Dohodnite sa s Radou na zlepšení kvality ovzdušia

Vyjednávači z Parlamentu a Rady dosiahli v utorok predbežnú politickú dohodu o nových opatreniach na zabezpečenie toho, aby kvalita ovzdušia v EÚ nebola škodlivá pre ľudské zdravie, prírodné ekosystémy a biodiverzitu s cieľom odstrániť znečistenie ovzdušia do roku 2050.

 

Prísnejšie normy a ciele kvality ovzdušia

Nové pravidlá stanovujú prísnejšie limity a cieľové hodnoty na rok 2030 v porovnaní so súčasnými pravidlami pre viaceré znečisťujúce látky vrátane tuhých častíc (PM2,5, PM10), NO2 (oxid dusičitý) a SO2 (oxid siričitý). Pre dve znečisťujúce látky s najvyšším zdokumentovaným vplyvom na ľudské zdravie, PM2,5 a NO2, sa majú ročné limitné hodnoty znížiť o viac ako polovicu z 25 µg/m³ na 10 µg/m³ a zo 40 µg/m³ na 20 µg/m³ resp. V mestách pribudnú aj odberové miesta kvality ovzdušia. Normy kvality ovzdušia sa preskúmajú do 31. decembra 2030 a potom aspoň každých päť rokov a častejšie, ak to vyplýva z nových vedeckých zistení, ako sú napríklad revidované usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kvalite ovzdušia . (Viac na www.europarl.europa.eu)