Nová Budapešťská deklarácia zaväzuje európske krajiny, aby vypracovali „Národné plány na prispôsobenie sa zdraviu“

Budapeštianska deklarácia, ktorú 7. júla 2023 prijali krajiny európskeho regiónu WHO, formuluje politické záväzky a opatrenia na riešenie zdravotných rizík, ktoré predstavuje trojitá kríza zmeny klímy, znečistenia a straty biodiverzity. Mohlo by sa stať skutočnou zmenou hry pre zapojenie zdravotníckeho sektora do klimatických zmien a pre príspevok klimatickej politiky k zdraviu. Pokiaľ ide o adaptačnú politiku, kľúčovým záväzkom je vypracovanie, aktualizácia a implementácia „Národných adaptačných plánov v oblasti zdravia“, či už ako samostatných dokumentov, alebo ako súčasti širších národných adaptačných plánov.