Ako učitelia zvládajú klimatické zmeny v triede

Vzdelávanie o zmene klímy sa čoraz viac považuje za nevyhnutnú súčasť vzdelávania. Hlavný medzinárodný test pokroku 15-ročných (na ktorom sa Austrália zúčastňuje) práve oznámil, že ďalšie kolo testovania bude zahŕňať environmentálne znalosti spolu s angličtinou, matematickou a prírodovednou gramotnosťou.  Austrálsky národný učebný plán (aktualizovaný minulý rok za vlády Morrisona) sa o klimatických  zmenách takmer nezmieňuje. Ale ako signatár Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a Parížskej dohody sme sa zaviazali rozvíjať politiku vzdelávania v oblasti zmeny klímy. Bez ohľadu na to, čo hovoria politiky alebo učebné osnovy, naša klíma sa mení . Ako nám vedci neustále pripomínajú, je potrebné urýchlene konaťV našom novom výskume sme viedli rozhovory s deviatimi učiteľmi základných a stredných škôl o tom, ako zaraďujú klimatické zmeny do vyučovania.  Zistili sme, že učitelia sa stávajú nositeľmi zlých správ v triede, keď sa mladí ľudia dozvedajú o klimatickej kríze a potrebujú lepšie školenie a väčšiu podporu. (Kim Beasy , Chloe Lucas,  Gretta Pecl , University of Tasmania)