Kjótsky protokol (Slovník)

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) je medzinárodná zmluva prijatá v decembri 1997 v Kjóte v Japonsku na treťom zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP3) UNFCCC. Okrem tých, ktoré sú zahrnuté v UNFCCC, obsahuje právne záväzné záväzky.  Krajiny zahrnuté v prílohe B protokolu (väčšinou krajiny OECD a krajiny s transformujúcou sa ekonomikou) súhlasili so znížením emisií antropogénnych  skleníkových plynov (GHG) ( oxid uhličitý (CO 2 ) , metán (CH 4 ) , oxid dusný (N 2 O ), fluórovaných uhľovodíkov (HFC), perfluórovaných uhľovodíkov (PFC) a fluoridu sírového (SF 6 )) v prvom záväznom období (2008 – 2012) aspoň o 5 % pod úrovňou z roku 1990. Kjótsky protokol nadobudol platnosť 16. februára 2005 a k máju 2018 mal 192 zmluvných strán (191 štátov a Európska únia). Druhé záväzné obdobie bolo dohodnuté v decembri 2012 na COP18, známe ako dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu, v ktorom sa nový súbor zmluvných strán zaviazal znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 18 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 v období rokov 2013 až 2020. Od mája 2018 však dodatok z Dauhy nezískal dostatočný počet ratifikácií na to, aby nadobudol platnosť