ESMA predstavuje opatrenia na zlepšenie vykazovania podnikovej udržateľnosti

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal svoju záverečnú správu o usmerneniach na presadzovanie informácií o udržateľnosti (GLESI) a verejné vyhlásenie o počiatočnom uplatňovaní európskych noriem podávania správ o udržateľnosti (ESRS). Tieto dokumenty sú určené na zabezpečenie konzistentného uplatňovania a dohľadu nad požiadavkami na podávanie správ o udržateľnosti v celej EÚ.

Nové Usmernenia

Usmernenia GLESI poskytujú rámec na harmonizáciu postupov dohľadu pri podávaní správ o udržateľnosti. „Naším cieľom je podporovať jednotný prístup medzi vnútroštátnymi orgánmi, čím sa zvyšuje zrozumiteľnosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti pre investorov,“ uviedol ESMA. Verejné vyhlásenie má za cieľ podporiť veľkých emitentov počas počiatočnej fázy implementácie ESRS. ESMA si je vedomá krivky učenia sa súvisiacej s týmito novými štandardmi a zamýšľa uľahčiť prechod. „Dúfame, že poskytnutím jasných pokynov uľahčíme väčším spoločnostiam hladší proces prijatia,“ dodal ESMA.

Podpora Zelených Financií

V súlade so svojím pozičným dokumentom „Budovanie efektívnejších a atraktívnejších kapitálových trhov v EÚ“ sa usmernenia zameriavajú na:

– Podporu kapitálových trhov EÚ ako ekologického finančného centra: Objavujú informácie o udržateľnosti.

– Zníženie zložitosti: S cieľom zmierniť zaťaženie odvetvia dodržiavaním predpisov.

– Zlepšenie konzistentnosti dohľadu medzi vnútroštátnymi orgánmi EÚ: Prostredníctvom posilnenej spolupráce. Do roku 2025 bude ESMA pokračovať v monitorovaní praktík podávania správ o udržateľnosti a implementácie GLESI. Preklady GLESI budú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ na webovej stránke ESMA.

ESMA taktiež plánuje zverejniť odporúčania týkajúce sa vyhlásení kótovaných spoločností o udržateľnosti vo svojom verejnom vyhlásení o spoločných európskych prioritách presadzovania na rok 2024 v štvrtom štvrťroku.

„Prebiehajúce snahy ESMA sú zamerané na vybudovanie robustného rámca pre podávanie správ o udržateľnosti, čím sa zabezpečí, že európske kapitálové trhy zostanú v popredí zeleného financovania,“ uviedol ESMA.