Na adaptačné projekty je k dispozícii 124 miliónov EUR

Od výskumu, ktorý informuje o inteligentnejších adaptačných stratégiách až po inovatívne projekty, ktoré posilňujú odolnosť našich komunít, každý úspešný príbeh podčiarkuje zásadný význam adaptácie pri konfrontácii s klimatickou krízou.

Misia musí teraz uprednostňovať inovácie, spoluprácu a výmenu poznatkov s cieľom vyvinúť a implementovať efektívne adaptačné stratégie, ktoré budujú odolnosť na všetkých úrovniach, od miestnych komunít až po globálne ekosystémy.

V apríli 2024 Komisia prijala  pozmeňujúci a doplňujúci návrh  k pracovnému programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024, ktorým sa mobilizujú predtým nepridelené finančné prostriedky na zvýšenie rozpočtu na rok 2024 o takmer 1,4 miliardy EUR na 7,3 miliardy EUR.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahŕňa investíciu takmer 650 miliónov EUR do misií EÚ, z čoho 124 miliónov EUR bolo vyčlenených pre misiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Uzávierka všetkých výziev je 18. septembra 2024  a viac informácií o všetkých výzvach na misiu nájdete  tu.

  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-01​ :  Prinášanie dostupných a použiteľných riešení na prispôsobenie sa zmene klímy do vedomostí regiónov a miestnych orgánov
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-02​ :  Spojenie národnej úrovne so zapojenými regionálnymi a miestnymi úrovňami (viacúrovňové riadenie)
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-03​ :  Vyvinúť a zdokonaliť ukazovatele výsledkov na meranie pokroku v oblasti odolnosti voči zmene klímy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, vrátane poznatkov a spätnej väzby získaných z misie.
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-04 ​ Preskúmajte komplexnú súhru medzi klimatickými a biodiverznými krízami smerom k systémovým prístupom a riešeniam
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-05​ :  Zlepšite dizajn pre transformačné prístupy a vybudujte miestne kapacity na implementáciu dostupných riešení zameraných na adaptáciu na klímu
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-06:  Ukážka prístupov na zlepšenie bankovateľnosti riešení podľa návrhu, zameranie sa na vedľajšie výhody (zmiernenie a prispôsobenie) na zlepšenie tokov príjmov
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-07​ :  Ukážka riešení špeciálne vhodných pre vidiecke oblasti a malé/stredne veľké miestne komunity
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-08​ :  Ukážka prístupov regiónov a miestnych orgánov zameraných na zvýšenie odolnosti najzraniteľnejších sociálnych skupín voči zmene klímy (len odolnosť voči zmene klímy)
  • HORIZONT-MISS-2024-CLIMA-01-09​ :  Systémové a medzisektorové riešenia odolnosti voči zmene klímy, prispôsobené miestnym potrebám regiónov a miestnych orgánov​.