Nové vzory na podávanie správ členských štátov o klíme

Komisia 7. mája 2024 prijala vykonávacie nariadenie, ktorým sa aktualizujú vzory členských štátov na oznamovanie údajov o opatreniach v oblasti klímy. Aktualizované vzory zohľadňujú vývoj v súvislosti s Parížskou dohodou o účtovaní úbytkov z bioenergie so zachytávaním a ukladaním uhlíka (bio-CCS), ktoré budú môcť členské štáty uvádzať vo svojich zoznamoch od tohto roka.

Vzhľadom na to, že odstraňovanie z bio-CCS v súčasnosti nie je regulované podľa právnych predpisov EÚ v oblasti klímy, nemožno ich započítať pri posudzovaní toho, či členské štáty dosahujú svoje ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov podľa nariadenia o spoločnom úsilí. Členské štáty však budú môcť podávať správy o objeme odstránenia vytvorených prostredníctvom bio-CCS, čím poskytnú transparentné údaje o tejto vznikajúcej technológií.  (Viac na climate.ec.europa.eu)